Στην Sieben ανέθεσε έπειτα από ανοικτό διαγωνισμό ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA) την υλοποίηση του έργου με τίτλο: "Παροχή προϊόντος για τη διαχείριση πληροφοριών σχετικά με τους πελάτες (Customer Relationship Management -CRM)", σύμφωνα με πληροφορίες του NetFax.

Όσο για τη συνολική τελική αξία της σύμβασης, ανέρχεται στα επίπεδα των 200.000 ευρώ, δίχως ΦΠΑ. Μέσω του συγκεκριμένου έργου, ο ENISA προσβλέπει στην παροχή υπηρεσιών για την παροχή πλατφόρμας διαχείρισης σχέσεων με τους πελάτες. Σκοπός του;

Κατ’ αρχήν, η δημιουργία μιας κοινής όσο και με συνέπεια θέσης σχετικά με τους ενδιαφερόμενους φορείς του ENISA, η αποτελεσματική όσο και συντονισμένη διαχείριση της διάδρασης με τους εμπλεκόμενους φορείς, αλλά και η ομαλή διαχείριση ομάδων, συναντήσεων και αντίστοιχων εκδηλώσεων.

Επιπροσθέτως, προβλέπεται ο δραστικός περιορισμός της πολυπλοκότητας με τον ταυτόχρονο εξορθολογισμό του διοικητικού φόρτου, η ενίσχυση της προβολής, διάδοσης και προώθησης των ικανοτήτων του Οργανισμού.