Προκηρύχθηκε το έργο με τίτλο «Προμήθεια Εξοπλισμού Κέντρων Υποδοχής και Εξυπηρέτησης (ΚΥΕ) Αλλοδαπών για λογαριασμό της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής.

Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια του εξοπλισμού που θα καλύπτει τις ανάγκες εξυπηρέτησης των ΚΥΕ και στις ακόλουθες λειτουργίες:
α) Καταχώρηση νέας αίτησης,
β) Λήψη Δακτυλικών αποτυπωμάτων Διαδικασία,
γ) Ολοκλήρωσης της παραλαβής των απαιτούμενων δεδομένων,
δ) Εκτύπωση απόδειξης κατάθεσης αιτήματος και
ε) Αυτόματη ενημέρωση Ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου του Μηχ/κού Συστήματος.

Ειδικότερα η προμήθεια αυτή αφορά:
Α) Την προμήθεια υποστηρικτικού εξοπλισμού για τη λειτουργία των 70 ΚΥΕ ανά τη χώρα που θα δημιουργηθούν στο πλαίσιο της διοικητικής αναδιοργάνωσης για την αφενός καλύτερη εξυπηρέτηση των υπηκόων τρίτων χωρών και αφετέρου για τον καλύτερο έλεγχο της παραγόμενης διαδικασίας.
Β) Την προμήθεια του απαραίτητου λογισμικού, εξοπλισμού, και υπηρεσιών εγκατάστασης, για τη λήψη των απαραίτητων βιομετρικών στοιχείων που προβλέπονται για την έκδοση του αυτοτελούς εγγράφου.
Γ) Την προμήθεια των συσκευών ασφαλείας που αφορούν στην έκδοση και φύλαξη κλειδιών που αποτελεί άμεση ανάγκη ώστε να ανταποκριθεί η υπηρεσία στο ρόλο της. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 441.097 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.