Το Υπουργείο Οικονομικών ανέθεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, την υλοποίηση του έργου «Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης για τον Έλεγχο της Ασφάλειας του Πληροφοριακού Συστήματος ICISNet» στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Το έργο αφορά στη διεκπεραίωση και την εκτέλεση ελέγχων ασφάλειας (security audit) στο Πληροφορικό Σύστημα ICISNet. Το έργο θα πρέπει να καλύπτει έλεγχο υλοποίησης των προβλεπόμενων Μέτρων Ασφάλειας τα οποία προέκυψαν από την Ανάλυση Επικινδυνότητας στα πλαίσια της Μελέτης Ασφάλειας του έργου, έλεγχο συμμόρφωσης των εφαρμογών του ICISnet με το ισχύον Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών της ΓΓΠΣ, αξιολόγηση Ετοιμότητας των Εφαρμογών του ICISnet για Αξιοποίηση Ψηφιακών Πιστοποιητικών και χρήσης ψηφιακών υπογραφών σε όλες τις προβλεπόμενες από την ΟΔΕ και τη μελέτη ασφάλειας Εφαρμογές, αξιολόγηση Ασφάλειας των Εφαρμογών του ICISnet σύμφωνα με τις Συμβατικές Απαιτήσεις Ασφάλειας του έργου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 23.985 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.