Η προσφορά της εταιρείας Μελκατ προχώρησε, σύμφωνα με πληροφορίες, στο στάδιο της οικονομικής αξιολόγησης.

Υπενθυμίζεται πως η εταιρεία έχει καταθέσει προσφορά στο διαγωνισμό που αφορά στο έργο με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού, ηλεκτρονικού και κλιματιστικού εξοπλισμού στις κτιριακές εγκαταστάσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 150.306 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.