Η Στρατηγική Υπηρεσιών (Service Strategy) είναι ένα από τα 5 lifecycles, ή «εξελικτικές φάσεις» που περιγράφει το ITIL.

Ολα τα lifecycles αναφέρονται στις ενέργειες που πρέπει να γίνονται από τα τμήματα Πληροφορικής για τη διαχείριση υπηρεσιών προς τους πελάτες, το Service Design έχει επιπλέον και θέματα εταιρικής διακυβέρνησης. Αναδεικνύει την ανάγκη για διατύπωση Εταιρικών στρατηγικών στόχων και το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και υλοποίηση υπηρεσιών ως στρατηγικό πλεονέκτημα του Οργανισμού. Παράλληλα, διαμορφώνει το πλαίσιο διαχείρισης του κόστους και των εταιρικών κινδύνων που συνδέονται με τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Τα πλεονεκτήματα που δημιουργεί είναι:

  • Αυξημένη ικανότητα πρόβλεψης αναγκαίων πόρων για το ΙΤ
  • Αυξημένη διαφάνεια στο κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών
  • Υποστήριξη επενδυτικών αποφάσεων με ποιοτική πληροφόρηση
  • Αντίληψη της ζήτησης για υπηρεσίες Πληροφορικής.

Η Στρατηγική επηρεάζει και κατευθύνει την ανάπτυξη των πολιτικών και των διαδικασιών του ΙΤ, κατά συνέπεια έχει σημαντική αλληλεπίδραση με τα υπόλοιπα lifecycles. Ας δούμε σύντομα πώς:

Στη Σχεδίαση (Service Design), παραδίδει τους επιχειρηματικούς στόχους που πρέπει να υποστηριχθούν, τις προτεραιότητες αλλά και τα βασικά μοντέλα κόστους.
Στη Μετάβαση (Service Transition) δίνει μονάδες κόστους, προτεραιότητες, ορισμούς και ανοχές ρίσκου, τα οποία θα αξιολογηθούν σε αυτή τη φάση, με βάση πραγματικά δεδομένα περιβάλλοντος και αγοράς και τα οποία θα ανατροφοδοτήσουν τη στρατηγική.

Στη Λειτουργία (Service Operation) παραδίδει σαφείς όρους υποστήριξης, εγγύησης και επιπέδων διαθεσιμότητας, που επηρεάζουν παράγοντες όπως redundancy και maintainability.

Στη φάση της Συνεχούς Βελτίωσης (Continual Service Improvement) συλλέγονται και αναλύονται τα αποτελέσματα των παραμέτρων αξιολόγησης αποδόσεων (metrics, KPIs) που έχουν καθοριστεί από τη Στρατηγική και γίνονται οι προτάσεις για βελτιωτικές ενέργειες.

Επενδύοντας στη Στρατηγική έχουμε τη δυνατότητα για διατύπωση ξεκάθαρων εταιρικών στόχων για το ΙΤ, καθώς και αμοιβαία κατανόηση των τρόπων με τους οποίους το ΙΤ θα υποστηρίξει την ανάπτυξη της εταιρείας και τη βελτίωση της αποδοτικότητας.