Μελέτη της Symantec υποδεικνύει διαφορά ανάμεσα στους στόχους και την πραγματικότητα των επιχειρήσεων που υλοποιούν τις παραπάνω τεχνολογίες.

Πηγή: Symantec / Επιμέλεια: Ισαβέλλα Ζαμπετάκη, [email protected]

Η Symantec  ανακοίνωσε τα αποτελέσματα της μελέτης Virtualization and Evolution to the Cloud Survey 2011, η οποία εξέτασε τον τρόπο που οι οργανισμοί σκοπεύουν να κινηθούν σε επιχειρηματικά κρίσιμες πρωτοβουλίες που αφορούν στην χρήση εικονικών ή υβριδικών cloud περιβαλλόντων. Η μελέτη εστίασε σε τομείς όπως server, client και storage virtualization, storage-as-a-service και τεχνολογίες που αφορούν το hybrid/private cloud.

Τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν διαφορά ανάμεσα στις προσδοκίες και στην πραγματικότητα των επιχειρήσεων που υλοποιούν τέτοιες τεχνολογίες. Οι CEOs και οι CFOs εκδηλώνουν μία ανησυχία για την μεταφορά κρίσιμων εφαρμογών σε virtual ή cloud περιβάλλοντα, λόγω των προκλήσεων όπως η αξιοπιστία, η ασφάλεια, η διαθεσιμότητα και η απόδοση. Η μελέτη βασίστηκε σε απαντήσεις από περισσότερα από 3.700 στελέχη από 35 χώρες παγκοσμίως.

«Κενά αέρος» μεταξύ προσδοκιών και πραγματικότητας
Η υιοθέτηση του server virtualization είναι εκτεταμένη, με περισσότερο από το 75% των επιχειρήσεων να συζητούν ανάπτυξη σε private και υβριδικά cloud.  Από τις τεχνολογίες που αξιολογήθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι server και storage virtualization είναι οι πιο ώριμες με 45 και 43% των επιχειρήσεων να διαθέτουν παρόμοιες υλοποιήσεις. Η τεχνολογία private Storage-as-a-Service είναι η λιγότερο ώριμη με μόνο 36% υιοθέτηση από τις εταιρείες.

Οι επενδύσεις σε πρώιμο στάδιο αποκάλυψαν κενά μεταξύ των προσδοκιών και της πραγματικότητας, γεγονός το οποίο υποδεικνύει ότι οι επιχειρήσεις ακόμη βρίσκονται στο στάδιο της εκμάθησης για τις δυνατότητες αυτών των τεχνολογιών και την αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνοδεύουν αυτές τις νέες τεχνολογίες.

Οι συμμετέχοντες ερωτήθηκαν σχετικά με τους αρχικούς στόχους στην εφαρμογή των server, storage και endpoint virtualization και στην εφαρμογή private Storage-as-a-Service και hybrid/private cloud. Επειτα, εκείνοι που ήδη έχουν υλοποιήσει αυτές τις τεχνολογίες ερωτήθηκαν σχετικά με τους στόχους που επιτεύχθηκαν. Η διαφορά ανάμεσα στις δύο απαντήσεις φανέρωσε ένα κενό προσδοκιών.

• Τα project που αφορούσαν server virtualization ήταν τα πιο επιτυχημένα, με ποσοστό μόνο 4% διαφορά ανάμεσα στους προσδόκιμους και τους πραγματοποιήσιμους στόχους. Οι μεγαλύτερες διαφορές ήταν στην προσαρμοστικότητα, στη μείωση των εξόδων κεφαλαίου και στη μείωση λειτουργικών εξόδων.
• Ο μέσος όρος ελλείμματος μεταξύ προσδοκιών και πραγματικότητας στην τεχνολογία storage virtualization ήταν 33%, με την απογοήτευση να προέρχεται από την ευελιξία, την προσαρμοστικότητα και τη μείωση των λειτουργικών εξόδων.
• Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ανέφεραν μία διαφορά 26% μεταξύ των αναμενόμενων και των πραγματοποιήσιμων στόχων στο endpoint/desktop virtualization. Ως αιτία της απογοήτευσης επικαλέστηκαν τις νέες αναπτύξεις σε endpoint, την παροχή των εφαρμογών και τη συμβατότητα των εφαρμογών.
• Το 77% των επιχειρήσεων μελετούν το ενδεχόμενο μίας τεχνολογίας private Storage-as-a-Service, αλλά αυτά τα project αποτελούν πρόκληση όσον αφορά στην υλοποίηση τους και υπολείπονται των προσδοκιών κατά 37%. Για παράδειγμα, η μείωση της πολυπλοκότητας ήταν ένας στόχος για το 84% των συμμετεχόντων αλλά, τελικά, μόνο το 44% των επιχειρήσεων κατάφερε τον συγκεκριμένο στόχο.

Αυτές οι διαφορές αποτελούν χαρακτηριστικό γνώρισμα των πρώιμων αγορών, όπου οι προσδοκίες δεν συντονίζονται με την πραγματικότητα. Καθώς η αγορά του virtualization και του cloud συνεχώς ωριμάζει, αναμένεται να μειωθούν αυτές οι διαφορές.


Αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις επιχειρηματικά κρίσιμες εφαρμογές
Οι επιχειρήσεις που επενδύουν σε τεχνολογίες virtualization και hybrid/private cloud τείνουν να ακολουθούν παρόμοιες τακτικές, ξεκινώντας από τη διενέργεια virtualization σε λιγότερες κρίσιμες εφαρμογές, όπως σε test και development περιβάλλοντα και προχωρούν μετά σε σημαντικότερες εφαρμογές όπως το email και collaboration, line of business, ηλεκτρονικού εμπορίου, εφοδιαστικής αλυσίδας και ERP/CRM.

Η μελέτη δείχνει ότι οι οργανισμοί αξιοποιούν το virtualization για κρίσιμες εφαρμογές. Από τις επιχειρήσεις που υλοποιούν τεχνολογίες virtualization, περισσότερες από τις μισές (59%) σχεδιάζουν να προβούν σε virtualization των database εφαρμογών μέσα στους επόμενους 12 μήνες. Το 55% των επιχειρήσεων σχεδιάζουν να εικονικοποιήσουν web applications και το 47% να υλοποιήσουν τεχνολογία virtualization σε εφαρμογές email και calendar. Το 41% θα εφαρμόσουν virtualization σε εφαρμογές ERP.

Η μελέτη έδειξε ότι οι επιχειρήσεις αξιοποιούν με αργό ρυθμό τις τεχνολογίες hybrid/private cloud για κρίσιμες εφαρμογές. Μόνο το 33% των κρίσιμων εφαρμογών -όπως  ERP, λογιστικές εφαρμογές και CRM- βρίσκονται σε  hybrid/private cloud περιβάλλοντα. Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν τις ανησυχίες τους σχετικά με εισβολές σε account, service, ή traffic λειτουργίες, authentication vulnerabilities, vulnerabilities πρόσβασης, disaster recovery και κρυπτογράφησης.

Η πρόκληση της ποιότητας των υπηρεσιών
Καθώς οι τεχνολογίες virtualization και private cloud υιοθετούνται ολοένα και περισσότερο, το κόστος και η απόδοση της αποθήκευσης βρίσκονται στην κορυφή των θεμάτων που απασχολούν τους υπεύθυνους. Περισσότεροι από τους μισούς συμμετέχοντες (56 %) απάντησαν ότι το κόστος της αποθήκευσης αυξήθηκε σε κάποιο βαθμό /σημαντικά με την τεχνολογία server virtualization.

Για εκείνους που βρίσκονται σε διαδικασία να υλοποιήσουν storage virtualization, οι τρεις κύριοι λόγοι για την συγκεκριμένη υλοποίηση περιλαμβάνουν τη μείωση του λειτουργικού κόστους (55%), τη βελτίωση της αποθηκευτικής απόδοσης (54%) και τη βελτίωση της ετοιμότητας disaster recovery (53%). Το 76% των επιχειρήσεων που έχουν υλοποιήσει server virtualization ανέφεραν ότι η ασφάλεια ήταν σε κάποιο βαθμό / εξαιρετικά σημαντικός παράγοντας που τους απέτρεψε να εκθέσουν διάφορα εμπιστευτικά στοιχεία, τοποθετώντας κρίσιμες εφαρμογές σε virtualized servers. Το 63% ανέφερε την ασφάλεια ως σημαντική πρόκληση κατά την υλοποίηση server virtualization.

Τα θέματα της απόδοσης αποτελούν σημαντικό παράγοντα για την πλειονότητα των επιχειρήσεων. Το 76% όσων έχουν υλοποιήσει server virtualization ανέφεραν ότι η απόδοση αποτέλεσε σε κάποιο βαθμό / σημαντικό παράγοντα στην αποτροπή έκθεσης διαφόρων εμπιστευτικών στοιχείων, τοποθετώντας κρίσιμες εφαρμογές σε virtualized servers. Το 72% των επιχειρήσεων που έχουν υλοποιήσει  hybrid/private clouds ανέφεραν την απόδοση ως μία σημαντική πρόκληση.

Ανάμεσα στις επιχειρήσεις που έχουν υλοποιήσει server virtualization, η αξιοπιστία ήταν η μεγαλύτερη τους ανησυχία. Το 78% των συμμετεχόντων είπαν ότι ήταν ως κάποιο βαθμό/πολύ σημαντικός παράγοντας στην αποτροπή έκθεσης διαφόρων εμπιστευτικών στοιχείων, τοποθετώντας κρίσιμες εφαρμογές σε virtualized servers. Ανάμεσα στις επιχειρήσεις που έχουν υλοποιήσει storage virtualization, το 83% ανέφερε ότι ο χρόνος ομαλής λειτουργίας και η διαθεσιμότητα αποτελούν δύο σημαντικούς στόχους.

«Σύννεφα» μεταξύ του Business και του IT
Σύμφωνα με τα ευρήματα της μελέτης, το 46% των CFOs που υλοποιούν hybrid/private clouds είναι αρκετά επιφυλακτικοί στη μεταφορά κρίσιμων εφαρμογών σε αυτά τα περιβάλλοντα. Το 44% των CEOs είναι επίσης επιφυλακτικοί όσον αφορά στη μεταφορά αυτών των εφαρμογών.  Οι κύριες ανησυχίες σχετικά με το virtualization και την ανάπτυξη εφαρμογών σε hybrid cloud είναι η αξιοπιστία (78%), η ασφάλεια (76%) και η απόδοση (76%).

Στην πράξη, οι ανησυχίες πολλών υψηλόβαθμων στελεχών είναι αβάσιμες σύμφωνα με τις απαντήσεις από το  IT.  Για παράδειγμα, οι ανησυχίες σχετικά με την απόδοση αποτελούν σημαντικό λόγο προσοχής, ενώ το 78 έως το 85% εκείνων που έχουν αναπτύξει server virtualization πέτυχε τους στόχους που σχετίζονταν με την απόδοση.