Τέσσερις προσφορές κατατέθηκαν, σύμφωνα με ανακοίνωση της ΚτΠ, για το έργο «Προμήθεια Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής ΑΔΔΥ», του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση».

Οι προσφορές κατατέθηκαν από τις παρακάτω Εταιρείες / Ενώσεις Εταιρειών: 1. Adacom, 2. Byte, 3. ένωση εταιρειών Optis – Printec, 4. ένωση εταιρειών Χρηματιστήριο Αθηνών – Unisystems. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 158.670 ευρώ, περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.