Την Vodafone επέλεξε, ως έχουσα την τεχνικο-οικονομικά αρτιότερη προσφορά, η επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού για την επιλογή παρόχου υπηρεσιών διασύνδεσης με το Internet.

Στο διαγωνισμό που διενεργήθηκε συμμετείχαν και  οι εταιρείες  Ηellas On  Line, Forthnet  και ΟΤΕ.