Η καθημερινότητά μας περιτριγυρίζεται από ευκαιρίες και έργα για τον ορισμό και τη μετάβαση υπηρεσιών και λύσεων στην ευρύτερη αγορά δραστηριοποίησης του οργανισμού μας.

Οι ίδιες οι υπηρεσίες παρέχονται από τμήματα ανάπτυξης λύσεων είτε εντός, είτε εκτός του οργανισμού μας και αναπτύσσονται σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές. Νέες τεχνολογίες και εργαλεία επιτρέπουν την ανάπτυξη ευέλικτων λύσεων που μπορούν να διαμορφωθούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις πελατών.

Οι λύσεις που διαθέτουμε σήμερα στο επιχειρηματικό μας χαρτοφυλάκιο, ή εμπορικό κατάλογο, είναι διαθέσιμες έπειτα από την εκπλήρωση κάποιων κριτηρίων που πληρούνται βάση κάποιων αποτυπωμένων προδιαγραφών.

Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναρωτηθείτε πόσο εφικτό είναι να εκτελείτε παράλληλα την ανάπτυξη της υπηρεσίας και την παραγωγή service validation tests. Η άποψη μου κλίνει στο ότι το service validation & testing δεν συνθέτει το τελικό στάδιο που πρέπει να εκτελεστεί για να διασφαλιστεί η ποιότητα μιας υπηρεσίας όταν πια αυτή είναι στο τελικό στάδιο υλοποίησης και διάθεσης στην αγορά. Είναι μια διαδικασία που μπορεί να βελτιώσει τις συνθήκες πρόληψης συμβάντων που ενδέχεται να επηρεάσουν το χρονοδιάγραμμα παράδοσης της υπηρεσίας, όταν εφαρμόζεται από το στάδιο σχεδιασμού της υπηρεσίας. Με άλλα λόγια, η λίστα προδιαγραφών σχεδιασμού και ανάπτυξης μιας λύσης οφείλει να συνοδεύεται και από μια λίστα αντίστοιχων service validation tests.

Η διοίκηση έργων επιστρώνει τη δίοδο που οδηγεί επιχειρησιακές λύσεις από ένα κεντρικό σημείο διάθεσης λύσεων (release management library) προς την αγορά και διαχειρίζεται όλες τις υφιστάμενες αλλαγές που θα επιφέρουν οι λύσεις αυτές. Μέσα στο πλαίσιο του change management,  ένας αναγνώστης της στήλης ανέφερε ότι κάθε project manager είναι ουσιαστικά και ένας change manager. Οι αλλαγές που θα βιώσει ένας οργανισμός μέσα από τις πολλαπλές μεταβάσεις υπηρεσιών προς την αγορά, θα δημιουργήσουν ισχυρά κέντρα γνώσεων γύρω από κάθε έκδοση της εκάστοτε υπηρεσίας. Αυτή η γνώση καθίσταται πολύτιμη στο early-life support υπηρεσιών με την μετάπτωση υπηρεσιών σε παραγωγικό περιβάλλον.

Διαμορφώστε ένα πλαίσιο όπου οι λύσεις σας διατηρούν την ικανοποίηση πελατών σε υψηλά επίπεδα, υποστηριζόμενα από διαδικασίες service validation & testing, παρέχοντας την άκρως απαραίτητη εκπαίδευση καθόλη τη διάρκεια της ζωής της υπηρεσίας και επιτυγχάνοντας διείσδυση υπηρεσιών στην αγορά μέσα σε ένα πλαίσιο διοίκησης έργων.