Οι επενδύσεις στην τεχνολογική καινοτομία αποτελούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε μια δύσκολη αγορά.

Με το πέρασμα των χρόνων έχει αποδειχτεί ότι οι τηλεπικοινωνίες – και γενικότερα ο κλάδος του ICT- αποτελούν βασικό παράγοντα κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης σε κάθε οργανωμένη οικονομία, από τις πιο ώριμες μέχρι τις εντελώς αναδυόμενες.

Τώρα πλέον, οι τηλεπικοινωνίες είναι ότι οι δρόμοι και οι αυτοκινητόδρομοι πριν από μερικές δεκαετίες: βασικές υποδομές που πρέπει να υπάρχουν ώστε οι επιχειρήσεις να μπορούν να είναι αποδοτικές, οι άνθρωποι να έχουν πρόσβαση σε καινοτόμες υπηρεσίες, και τα κράτη να είναι ανταγωνιστικά.

Η καινοτομία γίνεται υποχρεωτική
Ομως, σε μια αγορά όπου η εξέλιξη είναι συνεχής και οι τηλεπικοινωνίες, τα μέσα ενημέρωσης και η τεχνολογία συγκλίνουν σε όλο και μεγαλύτερο βαθμό, το να είναι κανείς καινοτόμος καθίσταται υποχρεωτικό. Επιτυχία θα έχουν μόνον όσοι είναι σε θέση να προβλέπουν και να καλύπτουν τις ανάγκες των αγορών του μέλλοντος.

Βέβαια, επειδή καινοτομία σημαίνει και αποδοχή ρίσκου, επιτυχημένοι θα αποδειχτούν μόνον εκείνοι που διαθέτουν το κατάλληλο μίγμα εμπειρίας, ανθρώπινου δυναμικού και κεφαλαίων.

Κάθε μέρα, σε μια αγορά όπου επικρατούν δύσκολες συνθήκες, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ανάγκη για καινοτόμες λύσεις οι οποίες θα επιτρέψουν την υπέρβαση των εμποδίων, την ανάκαμψη και την επικράτηση έναντι των ανταγωνιστών, μέσα από μια εναλλακτική προσέγγιση. Η καινοτομία, τόσο στο επίπεδο της τεχνολογίας, όσο και σε εκείνο του επιχειρηματικού μοντέλου και της οικονομικής πολιτικής, είναι η διέξοδος.

Πιο συγκεκριμένα, η καινοτομία στο χώρο των τηλεπικοινωνιών και του ICT προσφέρει, εκτός των άλλων, και σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης σε ευρύτερους τομείς, γεγονός που επιβεβαιώνεται από αρκετά παραδείγματα: σκεφτείτε τα έξυπνα δίκτυα στον τομέα της ενέργειας, για τη σωστή λειτουργία των οποίων απαιτείται η ύπαρξη ενός προηγμένου και ευφυούς τηλεπικοινωνιακού δικτύου.

Σκεφτείτε τις δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο για να εξασφαλίζεται ασφαλής και αξιόπιστη πρόσβαση στα συστήματα Πληροφορικής μιας επιχείρησης, από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου, ακόμη και εν κινήσει, και πόσο κάτι τέτοιο βοηθά στην αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων της. Σκεφτείτε τους φορείς της δημόσιας διοίκησης και τις δυνατότητες που τους δίνει η τεχνολογία web, ώστε να διεκπεραιώνουν και να διαχειρίζονται με ευκολία τις συναλλαγές και τις σχέσεις με τους πολίτες, χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία, η αναμονή σε ουρές κ.λπ.

Τέλος, οι εφαρμογές e-health αποτελούν άλλο ένα παράδειγμα όπου δίνεται η ευκαιρία σε κάθε άνθρωπο να κάνει τη ζωή του πιο εύκολη.

Φυσικά, από τα παραπάνω δεν θα πρέπει να παραλείψουμε τις πάμπολλες δυνατότητες διασκέδασης που υπάρχουν πλέον, όπως για παράδειγμα τη διαδικτυακή τηλεόραση IPTV, ή τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αναγκαίο και το επιχειρησιακό πλάνο
Πίσω από κάθε καινοτομική υπηρεσία που απολαμβάνει ο τελικός χρήστης, είτε αναφερόμαστε σε επιχειρηματικό, είτε σε οικιακό χρήστη, κρύβεται ένας μεγάλος αριθμός καινοτόμων εφαρμογών και λύσεων απαραίτητων για την παροχή της υπηρεσίας, οι οποίες θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο διαφανείς στους τελικούς καταναλωτές. Η καινοτομία σε τεχνολογίες που εξασφαλίζουν νέες ή καλύτερες υπηρεσίες απαιτεί, εκτός από μεγάλες επενδύσεις, και μια τολμηρή επιχειρηματική προσέγγιση.

Επιπλέον, εάν οι συνθήκες το επιβάλλουν, η όλη προσπάθεια μπορεί να γίνει ακόμη πιο αποτελεσματική μέσα από συνεργασίες μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, καθώς και μεταξύ εταιρειών του κλάδου, πελατών, συνεργατών, αλλά και ανταγωνιστών – στην περίπτωση επαναστατικών (disruptive) τεχνολογικών καινοτομιών.

Κάτι τέτοιο κρίνεται απαραίτητο, καθώς οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι κερδοφόρες και σε βραχυπρόθεσμο, αλλά και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, ενώ οι δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης (R&D) ενέχουν ρίσκο αναφορικά με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, αλλά και με το πλήθος των πόρων που απαιτούνται για την υποστήριξή τους.

Συχνά, χρειάζονται 5 ή και περισσότερα χρόνια ερευνητικής δραστηριότητας για να καταλήξει ένα καινοτόμο project σε μια εμπορικά εκμεταλλεύσιμη πρόταση. Συνήθως, το κανονιστικό πλαίσιο, το κρατικό ενδιαφέρον, αλλά και η δυνατότητα επιχορήγησης από δημόσιους φορείς, μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την έρευνα και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών.