Η προετοιμασία για το GDPR στις χώρες τις οποίες έχει υπό την εποπτεία της η θυγατρική της Imperial Tobacco στην Ελλάδα, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολεί τη Διεύθυνση Πληροφορικής της εταιρείας.

Στο πλαίσιο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία χαρτογράφησης των δεδομένων, μέσα από την οποία καταγράφεται σε κάθε χώρα τι είδους δεδομένα αποθηκεύονται, πώς και πού διατηρούνται. «Η διαδικασία του mapping, που θα κρατήσει μέχρι τον Σεπτέμβριο, απαιτεί συντονισμό και εξέταση των ιδιαιτεροτήτων της κάθε χώρας και θα καθορίσει τα βήματα που θα ακολουθήσουμε τον επόμενο καιρό, μέχρι την εφαρμογή του ευρωπαϊκού νόμου» δηλώνει στο NetFAX ο Γιώργος Σολιδάκης, Διευθυντής Πληροφοριακών Συστημάτων Ν.Α Ευρώπης.

Παράλληλα με το GDPR, η Διεύθυνση Πληροφορικής της εταιρείας υλοποιεί μια σειρά από ΙΤ projects σε όλες τις χώρες που έχει υπό την εποπτεία της: Σε Ιταλία και Ρουμανία βρίσκονται σε εξέλιξη δύο project DR ως μέρος του business continuity πλάνου της εταιρείας τα οποία αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τον Σεπτέμβριο, σε Ρουμανία και Βουλγαρία τρέχουν project ιχνηλασιμότητας για την πάταξη του λαθρεμπορίου καπνού (στο πρότυπα του αντίστοιχου προγράμματος που έχει υλοποιηθεί με απόλυτη επιτυχία στην Ελλάδα), σε επίπεδο υποδομών βρίσκεται η ολοκλήρωση της ενοποίησης με την υποδομή του HR συστήματος Work Day (η οποία έχει υλοποιηθεί ήδη σε Ελλάδα και Ιταλία), ενώ τρέχει αυτήν την περίοδο σε Βουλγαρία και Ρουμανία, με στόχο να έχει υλοποιηθεί σε όλες τις χώρες μέχρι το Σεπτέμβριο.