Τρεις προσφορές κατατέθηκαν στο πλαίσιο του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού για το έργο «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Ταυτοποίησης και Αναγνώρισης Πολιτών (e-ΤΑΠ)», του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση.

Οι εταιρείες που κατέθεσαν προσφορές είναι οι Space Hellas, Cognity και Printec. Το ολοκληρωμένο Σύστημα θα εγκατασταθεί σε όλα τα σημεία εισόδου/εξόδου-διαβατηριακού ελέγχου της χώρας, στην Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, στις Περιφερειακές Εγκληματολογικές Υπηρεσίες, Διευθύνσεις Αλλοδαπών, και στις κατά τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις, με στόχο την ταυτοποίηση και επεξεργασία δακτυλικών αποτυπωμάτων.

Το ολοκληρωμένο αυτό σύστημα θα διασυνδεθεί με το “Police on line”, με το “Σύζευξις” καθώς και με άλλες βάσεις δεδομένων όπως της, Interpol, Eurodac, τα Κεντρικά Συστήματα – Βάσεις Δεδομένων της ΕΛ.ΑΣ, το Sirene (Sirpit) και το Europol. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 9.108.910 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.