Τρεις προσφορές κατατέθηκαν σε ανοικτό διαγωνισμό της Κοινωνίας της Πληροφορίας για το τμήμα 2 «Υπηρεσίες Χρήσης Λογισμικού» της πράξης με τίτλο «Εφαρμογή της Μεταρρύθμισης του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη λοιπή Γενική Κυβέρνηση», του Ε.Π. Διοικητική Μεταρρύθμιση.

Οι εταιρείες που κατέθεσαν προσφορές είναι οι Intrasoft International, Pricewaterhousecoopers Business Solutions και ΟΤΕ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο 1.353.000 ευρώ, περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.