Στην ένωση εταιρειών «01 Solutions Hellas (80%) – Dotsoft (20%)» κατακυρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο «πληροφοριακό σύστημα κύκλου ζωής κρατικών οχημάτων» του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η δαπάνη για την εκτέλεση του εν λόγω έργου ανέρχεται στο ποσό των 179.000 ευρώ.

Το πληροφοριακό σύστημα κύκλου ζωής κρατικών οχημάτων περιλαμβάνει τα υποέργα «μελέτη εφαρμογής και υλοποίηση συστήματος» και «αγορά εξοπλισμού, για την υποστήριξη του πληροφοριακού συστήματος». Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την αποτύπωση, την ενημέρωση και την παρακολούθηση του κύκλου ζωής των κρατικών οχημάτων.

Το σύστημα θα τηρεί δεδομένα που αφορούν σε περιγραφικά στοιχεία και ιδιότητες των κρατικών οχημάτων, καθώς και σε πληροφορίες σχετικά με την απόκτηση, την παραχώρηση τους σε διάφορους φορείς και την κίνησή τους. Μέσω της χρήσης του θα προωθηθεί η σταδιακή κατάργηση ορισμένων έντυπων εγγράφων που σχετίζονται με τα κρατικά οχήματα και η απλούστευση των αντίστοιχων διαδικασιών, με αντικατάστασή τους από ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών.