1. Σπατάλη ενέργειας.
2. Ξοδεύουν περισσότερα από όσο χρειάζεται σε mobile technology.
3. Δεν επιτρέπουν στους ανθρώπους να εργαστούν από το σπίτι.
4. Χρησιμοποιούν συμβούλους τη στιγμή που η δουλειά μπορεί να γίνει εσωτερικά.
5. Προσλαμβάνουν υπαλλήλους όταν η ανάθεση έργου μπορεί να είναι οικονομικά πιο αποδοτική.
6. Προχωρούν σε περιττές αναβαθμίσεις.
7. Αποτυγχάνουν να αναβαθμίσουν παλιό, μη αποδοτικό εξοπλισμό.
8. Υπερβάλουν στις δαπάνες για hardware.
9. Δεν χρησιμοποιούν το κονδύλι της εκπαίδευσης αποτελεσματικά.
10. Σπαταλούν χρήματα σε έξοδα ταξιδιών.