Οι εταιρείες 1) Algosystems, 2) Altec, 3) Bull, 4) Byte, 5) Cosmos Business Systems, 6) Hipac, 7) PC Systems, 8) Profile, 9) Space Hellas και 10) Uni Systems κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό που αφορά στο υποέργο 3 «Προμήθεια Εξοπλισμού για τη λειτουργία της Δράσης του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ του έργου Υποστήριξη της Επιχειρησιακής Λειτουργίας των διαδικασιών της "Ανοικτής Διακυβέρνησης" για λογαριασμό της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 316.187 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.