Οι εταιρείες 1) Έπαφος, 2) Altec, 3) Cosmos Business Systems, 4) IMS, 5) Kernel IT Solutions, 6) Profile, 7) Real Consulting, 8) SDC, 9) Singularlogic, 10) Space Hellas και η ένωση εταιρειών 11) Byte – CGSoft κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό με τίτλο «Δημιουργία σχεσιακής βάσης δεδομένων της ΔΣΗΕ και προμήθεια και εγκατάσταση του δικτύου υπολογιστών και διετή υποστήριξη».

Το έργο περιλαμβάνει τα εξής: α) δημιουργία σχεσιακής βάσης δεδομένων της ΔΣΗΕ με ενσωμάτωση των παλαιών υφιστάμενων δεδομένων, ανάπτυξη της βάσης μέσω λογισμικού εφαρμογών (application software) και παράδοσή της σε πλήρη λειτουργία, β) προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού (υλικό, λογισμικό, λειτουργικό, υλοποίηση δικτύου) για τη λειτουργία της βάσης δεδομένων, γ) εκπαίδευση προσωπικού και δ) διετή συντήρηση της βάσης δεδομένων αρχόμενη μετά το πέρας της εξαμηνιαίας περιόδου καλής λειτουργίας.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 130.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.