Οι ενώσεις εταιρειών 1) Data Concept - ITMC, 2) Cyberstream - Cosmos, 3) Byte - Planet και οι εταιρείες 1) Αρχέτυπον, 2) Σαϊμπερς, 3) Globo Technologies, 4) Noetron, 5) Quality & Reliability, 6) O.T.S., 7) S.D.C. και 8) Unisystems κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές σε διαγωνισμό για λογαριασμό της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Ο ακριβής τίτλος του διαγωνισμού είναι “Πλαίσιο παροχής ηλεκτρονικών υπηρεσιών αστικής κατάστασης αλλοδαπών και μεταναστών για την περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου”. Το έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών αστικής κατάστασης και μετανάστευσης στην Περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου.

Τα βασικά αντικείμενα του έργου είναι τα εξής: Εκπόνηση Μελέτης Εφαρμογής, Ανάπτυξη του λογισμικού εφαρμογών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και λογισμικού συστήματος, Υπηρεσίες εκπαίδευσης χρηστών και διαχειριστών συστήματος, Πιλοτική λειτουργία, καθώς και Υπηρεσίες Εγγύησης και συντήρησης. Το τίμημα του έργου ανέρχεται στις 698.555 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.