Οι εταιρείες 1) ΟΤΕ, 2) Data Concept, 3) Onex, 4) Profile, 5) SDC, 6) SingularLogic, 7) Uni Systems και οι ενώσεις εταιρειών 8) Altec – OTS, 9) ATC – Byte, 10) Bull – Modus, 11) Cosmos Business Systems – Noetron, 12) CPI – Greek Geeks, 13) Globo – Pansystems και 14) Q&R – PC Systems κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες προσφορές στο διαγωνισμό με τίτλο «Ενιαίο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο διαχείρισης και αρχειοθέτησης διακινούμενων εγγράφων στις υπηρεσίες της διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τα εντασσόμενα Ταμεία» για λογαριασμό της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.).

Συγκεκριμένα, το εν λόγω έργο αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος ενιαίου ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου και ροής εγγράφων στις υπηρεσίες της διοίκησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τα εντασσόμενα Ταμεία.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 435.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.