Ψηφιοποίηση και αντικατάσταση των σημείων επαφής με τον πελάτη και η απαραίτητη προσαρμογή στα κανονιστικά πλαίσια, οι βασικοί πυλώνες του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Η ψηφιακή τεχνολογία έχει γίνει πλέον αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς μας. Ποσοστό μεγαλύτερο του 70% του ελληνικού πληθυσμού έχει πρόσβαση στο Internet, ενώ άνω του 60% διαθέτει smartphone. Στο περιβάλλον αυτό, οι ανάγκες των πελατών αλλάζουν ταχύτατα, όπως αντίστοιχα και ο τρόπος με τον οποίο διατίθενται τα τραπεζικά προϊόντα και οι υπηρεσίες.

Αλληλένδετα πεδία εξέλιξης
Στην Alpha Bank, στόχος μας είναι να εξελίσσουμε διαρκώς τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας, προκειμένου να ανταποκρινόμαστε αποτελεσματικά στις ανάγκες των πελατών μας.

Ως εκ τούτου, έχουμε καταρτίσει μία ευρεία, αλλά στοχευμένη ατζέντα ψηφιακού μετασχηματισμού με δράσεις που εντάσσονται στους ακόλουθους βασικούς άξονες:

  1. Στον ανασχεδιασμό των βασικών «customer journeys» και στη βελτίωση της εμπειρίας των πελατών μας
  2. Στην αύξηση της Λειτουργικής Αποδοτικότητάς μας, μέσα από τη χρήση των ψηφιακών καναλιών και τη σταδιακή μεταφορά των βασικών ταμειακών συναλλαγών από τα καταστήματα σε άλλα μέσα, τη βελτιστοποίηση των λειτουργικών διαδικασιών, και μέσα από τον σταδιακό ανασχεδιασμό του λειτουργικού μοντέλου της Τραπέζης
  3. Στην πληρέστερη κάλυψη των αναγκών των πελατών μέσω της προσφοράς ψηφιακών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

Πολλαπλές δράσεις σε όλα τα πεδία
Ουσιώδη συστατικά των δράσεων που εντάσσονται στους παραπάνω άξονες είναι:

  • Η ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών αλλά και η βελτίωση των υφισταμένων με τη βοήθεια της τεχνολογίας (π.χ. δυνατότητα άμεσων μεταφορών quick transfers με χρήση μόνο του αριθμού κινητού τηλεφώνου, Alpha Wallet με δυνατότητα Tap & Pay)
  • H παροχή omnichannel εμπειρίας, δηλαδή η δημιουργία και διάθεση στον πελάτη προϊόντων και υπηρεσιών στο σημείο και στο χρόνο που τις χρειάζεται, όπως π.χ. η διάθεση ενός καταναλωτικού δανείου κατά τη στιγμή που κάνει την αντίστοιχη αγορά από το φυσικό ή το ηλεκτρονικό κατάστημα, και η απρόσκοπτη χρήση αυτών των υπηρεσιών ανεξαρτήτως καναλιού ή ακόμα και όταν υπάρχει ανάγκη για «μετακίνηση» μεταξύ καναλιών (π.χ. λήψη πληροφοριών για μία υπηρεσία από το web και εγγραφή στην υπηρεσία μέσω του τηλεφωνικού κέντρου)
  • Η χρήση εργαλείων CRM και big data analytics, για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών του πελάτη.

Εμφανή τα αποτελέσματα
Η Alpha Bank έχει ξεκινήσει την υλοποίηση του πλάνου του ψηφιακού μετασχηματισμού, με τα πρώτα αποτελέσματα να είναι εντυπωσιακά και ελπιδοφόρα. Παραδείγματος χάριν, από τον Ιούνιο του 2015 οπότε και διατέθηκε η νέα γενιά του web και mobile banking ιδιωτών, έως σήμερα, έχει παρατηρηθεί:

  • Αύξηση στον αριθμό των ενεργών ιδιωτών χρηστών του web banking κατά περίπου 100% και των ενεργών χρηστών του mobile banking κατά περίπου 600%
  • Αύξηση στο web banking του πλήθους των εγχρήματων συναλλαγών ιδιωτών κατά περίπου 85% και της αξίας τους κατά περίπου 50%, ενώ στο mobile banking, τόσο ο αριθμός όσο και η αξία των εγχρήματων συναλλαγών ιδιωτών έχουν δεκαπλασιαστεί.

Σε όλο αυτό το πλάνο, φυσικά υπάρχουν και σημαντικές προκλήσεις. Πολλαπλές και πολύπλοκες υποδομές, legacy συστήματα, περιορισμοί που επιβάλλονται από το κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, αλλά και η ίδια η ανάγκη αλλαγής του τρόπου με τον οποίο έχουμε συνηθίσει να εργαζόμαστε στην καθημερινότητά μας. Ανταποκρινόμενοι στις προκλήσεις αυτές, η Alpha Bank έχει θέσει σε πλήρη εφαρμογή το πλάνο του ψηφιακού μετασχηματισμού και αναπτύσσει καινοτόμες ψηφιακές λύσεις που αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες και αυτοματοποιήσεις, με γνώμονα την συνεχή βελτίωση της εξυπηρετήσεως των Πελατών μας. Προς αυτή την κατεύθυνση οι ενέργειες που έχουν ήδη ολοκληρωθεί έχουν ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση τόσο στο εσωτερικό του οργανισμού, όσο και από τους Πελάτες της Τραπέζης και φέρνουν την Alpha Bank στο προσκήνιο του ψηφιακού μετασχηματισμού στην ελληνική τραπεζική αγορά.