Στο πλαίσιο του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού της για το έργο «Διαχείριση των τεχνολογικών και επιχειρησιακών αναγκών του έργου “Εφαρμογή της Μεταρρύθμισης του Δημοσιονομικού Συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση και τη Λοιπή Γενική Κυβέρνηση” και ποιοτικός έλεγχος των παραδοτέων» του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση» υποβλήθηκαν προσφορές από τις εταιρείες KPMG Σύμβουλοι A.E., Planet Α.Ε. και από την ένωση εταιρειών Grant Thornton A.E.-Κάντωρ Α.Ε. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 800.000 ευρώ, περιλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.