Οι εταιρείες Adacom, Bull και Οbrela Security Services κατέθεσαν προσφορές στην ΚτΠ Α.Ε. για το έργο:

«Μελέτη συστήματος διαχείρισης ασφάλειας και ιδιωτικότητας» του προγράμματος ΔΙΑΥΓΕΙΑ, του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση» συνολικού προϋπολογισμού 40.590 ευρώ, περιλαμβανομένου ΦΠΑ.