Ολοκληρώθηκε στις 3 Δεκεμβρίου 2008 η διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο της νέας Δράσης επιχορήγησης επιχειρήσεων "e-Services", που υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.

Η Δράση, που ανακοινώθηκε αρχικά από την ΚτΠ Α.Ε. στις 26 Σεπτεμβρίου, προσέλκυσε το ενδιαφέρον πολύ μεγάλου αριθμού μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, γεγονός που οδήγησε σε μία ολιγοήμερη παράταση της αρχικά ορισθείσας καταληκτικής προθεσμίας υποβολής. Αναγνωρίζοντας τη μεγάλη συμμετοχή από πλευράς των επιχειρήσεων, η ΚτΠ ΑΕ προχώρησε σε συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία Ανάπτυξης και Οικονομίας & Οικονομικών, στις απαραίτητες ενέργειες για την αύξηση του διατιθέμενου προϋπολογισμού, ο οποίος τελικά ανήλθε στα 60.000.000 €.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και με βάση τον επαυξημένο προϋπολογισμό της Δράσης : 3.103 προτάσεις εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση, 2.035 προτάσεις κατατάχθηκαν ως επιλαχούσες, 972 προτάσεις απορρίφθηκαν για λόγους τυπικής πληρότητας ή μη επιλεξιμότητας του αντικειμένου.