Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Άντρους Άνσιπ, αρμόδιος για την ψηφιακή ενιαία αγορά, ο Επίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγένειας, Δημήτρης Αβραμόπουλος, ο Επίτροπος για την Ένωση Ασφάλειας, Τζούλιαν Κινγκ και η Επίτροπος, Μαρίγια Γκαμπριέλ, αρμόδια για την ψηφιακή οικονομία και κοινωνία, εξέδωσαν δήλωση σχετικά με την πρώτη νομοθετική πράξη της ΕΕ στον τομέα της κυβερνοασφάλειας: την οδηγία για την ασφάλεια των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών (οδηγία NIS), η οποία πρέπει να μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών έως τις 9 Μαΐου 2018.

Όπως αναφέρεται στην κοινή δήλωση, για να μπορέσουν τα κράτη μέλη να μεταφέρουν γρήγορα την οδηγία NIS (οδηγία σχετικά με την ασφάλεια συστημάτων δικτύου και πληροφοριών) στο εθνικό τους δίκαιο και να αναπτύξουν τις ικανότητές τους, το πρόγραμμα του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» χορηγεί χρηματοδότηση 38 εκατ. ευρώ έως το 2020 για τη στήριξη των εθνικών ομάδων αντιμετώπισης περιστατικών ασφαλείας σε υπολογιστές (CSIRT – Computer Security Incident Response Team), καθώς και άλλων ενδιαφερόμενων μερών στο πλαίσιο της οδηγίας NIS, όπως οι φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών και οι πάροχοι ψηφιακών υπηρεσιών. Επιπλέον, «προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η κυβερνοασφάλεια στην Ένωση, η ΕΕ θα πρέπει να παραχωρήσει άμεσα ισχυρή και μόνιμη εντολή στον οργανισμό για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, ήτοι τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών (ENISA), και να θεσπίσει ένα πλαίσιο της ΕΕ για την πιστοποίηση της κυβερνοασφάλειας…»