Στο πλαίσιο του Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού της για το έργο «Ψηφιακές Υπηρεσίες Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης» του Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση» υποβλήθηκαν προσφορές από τις ενώσεις εταιρειών: Altec Integration-OTS, Cyberce-Cosmos Business Systems-Allweb Solutions, I Know How Πληροφορική-Pricewaterhousecoopers Business Solutions και Quality & Reliability-Ελληνική Φωτογραμμετρική.

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει το σχεδιασμό, την υλοποίηση και θέση σε λειτουργία κατάλληλου Πληροφοριακού Συστήματος για την υποστήριξη μέσω ΤΠΕ κρίσιμων επιχειρησιακών πεδίων εφαρμογής και αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο 1.077.000 ευρώ, περιλαμβανομένου Φ.Π.Α.