Οι εταιρείες 1) Byte, 2) Pansystems, 3) Systemlan και 4) Tahoe κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, προσφορές στο διαγωνισμό που αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση μιας συστοιχίας υπολογιστών παράλληλης επεξεργασίας (cluster) για λογαριασμό της Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και ειδικότερα για την κάλυψη των αναγκών του ερευνητικού προγράμματος «MARINe ELectrical InitiatiVE, (MARINELIVE)» 3ετούς διάρκειας, με κωδικό ΕΔΕΙΛ 63/1820».

Στο εν λόγω έργο συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση της απαραίτητης συνεργαζόμενης ψυκτικής μονάδας. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 70.000 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.