Ο Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας (ΟΣΕ Α.Ε.) προκήρυξε σύμβαση διαγωνισμού που αφορά στο έργο με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ΣΔΕΠ) του ΟΣΕ ΑΕ».

Στις 3 Νοεμβρίου λήγει η προθεσμία για την παραλαβή των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 430.500 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.