Η ένωση Pansystems - Real Consulting και οι εταιρείες Altec, Byte, PC Systems και Unisystems κατέθεσαν προσφορές στο διαγωνισμό της ΚτΠ Α.Ε. με τίτλο "Προμήθεια εξοπλισμού για την υποστήριξη των ΔΟΥ και Τελωνείων".

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Κοινωνία της Πληροφορίας”, στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ, σε ποσοστό 75% από την Ευρωπαϊκή Ένωση και 25% από Εθνικούς Πόρους.Το παρόν έργο στοχεύει στην προμήθεια  εξοπλισμού για την υποστήριξη της λειτουργίας των Δ.Ο.Υ. και των Τελωνείων. Ειδικότερα, περιλαμβάνει την προμήθεια, εγκατάσταση, και θέση σε λειτουργία, ηλεκτρονικών υπολογιστών με εγκατεστημένο λογισμικό συστήματος καθώς επίσης και τους επαραίτητους εκτυπωτές.

Σύμφωνα με τη ΓΓΠΣ, η προμήθεια του εξοπλισμού κρίνεται απαραίτητη, καθώς από το έργο των Ελεγκτικών Υπηρεσιών υποεκτιμήθηκαν οι απαιτήσεις σε εξοπλισμό, κυρίως επειδή ο αριθμός του λειτουργικού εξοπλισμού που παραλήφθηκε από την “Αθήνα 2004” ήταν μικρότερος του αναμενόμενου και χαμηλότερης ισχύος.

Δεδομένου ότι από την “Αθήνα  2004” καλύφθηκαν μόνο 144 Δ.Ο.Υ από το σύνολο 286 και μέρος του απαιτούμενου εξοπλισμού σε 51 από 110 Τελωνεία., ο δε υπάρχων σε αυτές τις υπηρεσίες εξοπλισμός είναι πεπαλαιωμένος (λειτουργεί με Win 3.11 και εκτυπωτές Μatrix από το 1996.