Συμπληρώθηκαν, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, οι εγγραφές 60.000 φοιτητών στη δράση "e-κπαιδευτείτε", οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε χρονικό διάστημα τριών μηνών από την έναρξη της.

Το συγκεκριμένο όριο είχε τεθεί ως στόχος της δράσης και επετεύχθη 2 μήνες πριν την καταληκτική ημερομηνία της 15ης Νοεμβρίου 2008.

Η δράση “e-κπαιδευτείτε” της Ψηφιακής Στρατηγικής απευθύνθηκε στο σύνολο των σπουδαστών και φοιτητών που εισήχθησαν με τις εισαγωγικές εξετάσεις του 2005, του 2006 και του 2007, ανεξαρτήτως βαθμολογίας ή σειράς εισόδου, καθώς και στους φοιτητές του Ανοικτού Πανεπιστημίου. Η δράση επιδοτεί με 90% τη δαπάνη εκπαίδευσης και την πιστοποίηση των φοιτητών σε Νέες Τεχνολογίες και σε Ψηφιακές Εφαρμογές.

Από το σύνολο των εγγεγραμμένων φοιτητών, 9.468 ολοκλήρωσαν την εκπαίδευσή τους στη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών και 6.000 από αυτούς ήδη απέκτησαν αναγνωρισμένο πιστοποιητικό. Επιπρόσθετα, 37.650 φοιτητές έχουν ξεκινήσει κατά το ίδιο χρονικό διάστημα τις εκπαιδεύσεις, οι οποίες και θα ολοκληρωθούν μέχρι την καταληκτική ημερομηνία της δράσης.

Το 77% των εγγεγραμμένων φοιτητών επέλεξε να αποκτήσει “Βασικές Γνώσεις Πληροφορικής” (χρήση υπολογιστή, επεξεργασία κειμένου, λογιστικά φύλλα, βάσεις δεδομένων, οργάνωση παρουσιάσεων, κ.λπ.), το 10% “Προχωρημένες Γνώσεις Πληροφορικής” (προχωρημένη εκπαίδευση σε λογιστικά φύλλα, επεξεργασία κειμένου και βάσεις δεδομένων) και το 13% επέλεξε να εκπαιδευτεί σε “Εξειδικευμένα θέματα ή πακέτα λογισμικού” (σχεδίαση και κατασκευή ιστοσελίδων, διαχείριση δικτύων, ασφάλεια δικτύων, τεχνική υποστήριξη, κ.λπ.).

Οι φοιτητές είχαν τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ 10.746 διαφορετικών εκπαιδευτικών πακέτων, κατανεμημένων ανά γεωγραφική περιοχή σε ολόκληρη την Ελλάδα.