Ανακοινώθηκε δημόσια διαβούλευση των τεχνικών προδιαγραφών του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ που αποτελεί το «έργο πυρήνα» για τη συγκρότηση του Δικτύου Δημοσίου Τομέα (ΔΔΤ) όπως αυτό προσδιορίζεται στο Κεφάλαιο Θ’ του νόμου 3979/2011 για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση.

Το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ αποτελεί μετεξέλιξη και επέκταση του έργου ΣΥΖΕΥΞΙΣ που υλοποιήθηκε και υποστηρίχθηκε για λογαριασμό του Δημοσίου από την ΚτΠ ΑΕ και περιλαμβάνει την προμήθεια όλων των απαραίτητων υποδομών καθώς και την προμήθεια όλων των απαραίτητων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών για ένα ενδεικτικό πλήθος περίπου 33.000 κτιρίων του δημοσίου (σε σχέση με τα 4.500 κτίρια του αρχικού ΣΥΖΕΥΞΙΣ) καλύπτοντας ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των τηλεπικοινωνιακών αναγκών του δημόσιου τομέα για ένα διάστημα τουλάχιστον 3 ετών.

Η οργάνωση του έργου σε υποέργα και τα τεύχη τεχνικών απαιτήσεων και προδιαγραφών  είναι αποτέλεσμα της σχετικής ωρίμανσης που έγινε από την ΚτΠ Α.Ε. σε συνεργασία με την ΕΔΕΤ Α.Ε. και οριστικοποιήθηκε πρόσφατα μέσω κατάλληλης διϋπουργικής επιτροπής στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από τους: Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Υπ. Οικονομικών, Υπ. Υποδομών και Δικτύων, Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού του Υπ. Οικονομίας, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας,   ΚτΠ Α.Ε., ΕΔΕΤ Α.Ε., ΕΥΔ ΕΠ Διοικητική Μεταρρύθμιση.

Το έργο διαρθρώνεται σε 16 υποέργα ως εξής:
1. Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών στους φορείς της Νησίδας 1 – 63.186.182,40 €.
2. Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών στους φορείς της Νησίδας 2 – 64.696.130,40 €.
3. Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών στους φορείς της Νησίδας 3 – 37.852.541,42 €.
4. Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών στους φορείς της Νησίδας 4 – 38.284.331,64 €.
5. Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών στους φορείς της Νησίδας 5 – 37.239.057,08 €.
6. Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών στους φορείς της Νησίδας 6 – 38.311.748,05 €.
7. Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών στους φορείς της Νησίδας 7 – 35.374.902,73 €.
8. Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών στους φορείς της Νησίδας 8 – 48.357.278,88 €.
9. Παροχή Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών στους φορείς της Νησίδας 9 – 40.802.202,26 €.
10. Προμήθεια, Εγκατάσταση και Λειτουργία Υποδομής Ασφάλειας της Πρόσβασης – 56.572.361,70 €.
11. Παροχή Υποδομών υπηρεσίας Τηλεφωνίας και υπηρεσίας τηλεδιάσκεψης/τηλεπαρουσίας – 70.142.952,00 €.
12. Κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης και Παρακολούθησης Συμφωνιών Επιπέδου Ποιότητας Υπηρεσιών – 6.531.300,00 €.
13. Κεντρική Υποδομή Διασύνδεσης Δικτύου (SIX) – 7.988.850,00 €.
14. Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία υποδομής Κέντρου Δεδομένων – 4.650.000,00 €.
15. Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία Κεντρικών ISP Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Προστιθέμενης Αξίας – 25.977.009,60 €
16. Υπηρεσίες Κινητής τηλεφωνίας – 52.516.080,00€.

Τα σχόλια μπορεί να είναι ειδικά επί τεχνικών θεμάτων, αλλά και γενικά για την οργάνωση και διάρθρωση του έργου και θα υποβάλλονται στην ηλ. Διεύθυνση [email protected]μέχρι  την 31-7-2011.

Τα τεύχη προδιαγραφών και το υπόδειγμα υποβολής σχολίων διατίθενται στον ιστοχώρο της ΚτΠ ΑΕ.