Με επιτυχία ολοκλήρωσε ο ΟΤΕ τη διαδικασία βιβλίου προσφορών (bookbuilding) για την έκδοση ομολόγων πενταετούς διάρκειας με σταθερό επιτόκιο, συνολικού ύψους 700 εκατ. ευρώ, με ετήσιο τοκομερίδιο 7,875% πληρωτέο ανά εξάμηνο.

Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 2,7 φορές, έχοντας συγκεντρώσει συνολική ζήτηση άνω των 1,9 δις. ευρώ. Τα ομόλογα εκδίδονται από την OTE plc με την εγγύηση της ΟΤΕ ΑΕ, στο πλαίσιο του υφισταμένου Προγράμματος Έκδοσης Μεσομακροπρόθεσμων Ομολόγων, ύψους 6,5 δις. ευρώ. Η εταιρεία θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για τη διαπραγμάτευση των ομολόγων στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου, ενώ η εκκαθάριση αναμένεται στις 7 Φεβρουαρίου 2013.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΤΕ, Μιχάλης Τσαμάζ δήλωσε: «Η ζήτηση που εκδηλώθηκε για τα ομόλογα, με προσφορές που ξεπέρασαν τα 1,9 δις. ευρώ, καταδεικνύουν την εμπιστοσύνη των αγορών στο στρατηγικό σχεδιασμό, τους εργαζομένους και τη Διοίκηση του ΟΤΕ. Αυτή η ψήφος εμπιστοσύνης στον ΟΤΕ αναγνωρίζει τις προοπτικές των δυναμικών ελληνικών επιχειρήσεων που με σχέδιο και προγραμματισμό αντεπεξέρχονται στις δυσκολίες της εγχώριας αγοράς. Αποτελεί, επίσης, θετικό μήνυμα για τη χώρα και το άνοιγμα της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές».