Με την παραίτηση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και την τοποθέτηση νέας Διοίκησης στην Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, η απελθούσα Διοίκηση προχώρησε σε μια αποτίμηση της δραστηριότητας και του παραγωγικού έργου της εταιρείας τα τελευταία χρόνια.

Ένα από τα κύρια σημεία είναι η συγχώνευση μέσω απορρόφησης των εταιρειών «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.» και «Παρατηρητήριο για την Ψηφιακή Ελλάδα». Επίσης, η ΚτΠ ΑΕ συνέβαλε σημαντικά στη μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 47% περίπου σε ετήσια βάση καθώς και στη σταδιακή απορρόφηση του λειτουργικού ελλείμματος, το οποίο δημιουργήθηκε το διάστημα 6/2009 – 5/2010 (~11 εκατ. ευρω). Ακόμα, συνέβαλλε στη διασφάλιση της χρηματοδότησης ημιτελών έργων του Γ’ ΚΠΣ και βοήθησε στον σχεδιασμό και την προώθηση της υλοποίησης κρίσιμων οριζόντιων υποδομών ΤΠΕ και άλλων δράσεων οριζόντιου χαρακτήρα που δίνουν μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα λειτουργίας και βιωσιμότητας στην εταιρεία για την μετά ΕΣΠΑ περίοδο. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί η υιοθέτηση, για πρώτη φορά, από την εταιρεία νέων διαγωνιστικών διαδικασιών, η ανάπτυξη και λειτουργία ενός νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος παρακολούθησης έργων (Project Management Information System – PMIS), καθώς και η ενίσχυση της δημοσιότητας και της ενημέρωσης για όλα τα στάδια των διαγωνιστικών διαδικασιών μέσω του site της Εταιρείας.