Η υλοποίηση συστήματος αξιοποίησης δεδομένων και η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Συστήματος Ηλεκτρονικής Διακίνησης Εγγράφων (ΣΗΔΕ) περιλαμβάνουν τα επόμενα βήματα ψηφιοποίησης της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Πιο συγκεκριμένα, η ΑΑΔΕ προκήρυξε διαγωνισμό, αξίας 2,39 εκατ. ευρώ, για την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος αξιοποίησης δεδομένων που παραλαμβάνονται από τα διάφορα συστήματα παρακολούθησης διακίνησης καυσίμων, με στόχο την αποτελεσματικότερη επιτήρηση της αποθήκευσης και διακίνησης τους, την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, της φοροδιαφυγής και της νοθείας στα καύσιμα.

Το λογισμικό συστήματος καθώς και το υπολογιστικό περιβάλλον θα παρέχονται προς την ΑΑΔΕ υπό την μορφή υπηρεσιών ΙaaS (Infrastructure as a Service) και PaaS (Platform as a Service) από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Το λογισμικό καθώς και όλα τα δεδομένα θα φιλοξενούνται στο Δημόσιο Υπολογιστικό Νέφος (Public Cloud) και σε εξυπηρετητές (servers) που είναι εγκατεστημένοι σε έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ έχει θέσει σε δημόσια διαβούλευση τις τεχνικές προδιαγραφές του διαγωνισμού για τη δημιουργία ΣΗΔΕ, ένα έργο προϋπολογισμού 800.000 ευρώ. Αντικείμενο του έργου είναι η προμήθεια, η εγκατάσταση, η παραμετροποίηση και η παροχή εγγύησης «καλής λειτουργίας» ενός νέου, ολοκληρωμένου ΣΗΔΕ, σε αντικατάσταση του υφιστάμενου με τον τίτλο «Livelink», για το σύνολο των διακινούμενων εγγράφων της ΑΑΔΕ, με στόχο την αναβάθμιση της διοικητικής ικανότητας και λειτουργίας των υπηρεσιών της Αρχής.