Στην ένωση εταιρειών «Q&R – Profile» κατακυρώθηκε o διαγωνισμός τους ΑΑΔΕ με αντικείμενο την «ανάπτυξη περιβάλλοντος ενιαίας θυρίδας για τη διευκόλυνση του εμπορίου». Η κατακύρωση του έργου έγινε έναντι 1.082.780 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν τους οι εταιρείες Intrasoft, Uni Systems καθώς και η ένωση εταιρειών «Cosmos Business Systems – Δυναμική Πληροφορική».

Το σύστημα που θα αναπτυχθεί θα επιτρέπει την υποβολή από τους συναλλασσόμενους των στοιχείων (δεδομένων) που απαιτούνται για την έκδοση αδειών / πιστοποιητικών / εγκρίσεων, καθώς και των απαραίτητων δικαιολογητικών τους, από ένα μόνο σημείο και μία μόνο φορά προκειμένου να τελωνιστεί το εμπόρευμά τους. Τους, θα υποστηρίζει την αποστολή και τη διαμοίραση τους απαραίτητης πληροφορίας με ηλεκτρονικό τρόπο μεταξύ όλων των εμπλεκομένων (δημόσιων και ιδιωτικών φορέων) στο διασυνοριακό εμπόριο (διαχειριστές λιμένων, αερολιμένων, ελευθέρων ζωνών, αποθηκών, κτηνιατρικών αρχών, φυτοϋγειονομικών αρχών κλπ).

Στόχος είναι ο συναλλασσόμενος να μην είναι υποχρεωμένος να απευθύνεται τους διάφορες συναρμόδιες αρχές για την απόκτηση των απαραίτητων πιστοποιητικών του, αλλά να έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει τα δεδομένα του μία φορά και από ένα σημείο να τελωνίζει το εμπόρευμά του. Με τον τρόπο αυτό τα οφέλη για την πολιτεία και τους οικονομικούς φορείς είναι πολλαπλά, καθώς ο συναλλασσόμενος θα μπορεί να βρίσκει όλη την απαραίτητη πληροφόρηση έγκαιρα, μειώνοντας έτσι κόστη συμμόρφωσης με τους κανόνες του εμπορίου, τα διοικητικά κόστη αλλά και μειώνοντας το χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση μιας εξαγωγής / εισαγωγής / διαμετακόμισης κλπ.