Με στόχο να διασφαλίσει την υλοποίηση του ψηφιακού του μετασχηματισμό, ο ΑΔΜΗΕ αναζητά, μέσα από διεθνή διαγωνισμό, σύμβουλο για την παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης έργων ΤΠΕ. Το αντικείμενο της συμφωνίας – πλαίσιο προϋπολογισμού 6,2 εκατ. ευρώ περιλαμβάνει:

– την υποστήριξη της παρακολούθησης, διοίκησης, εκτέλεσης και παραλαβής έργων ΤΠΕ.

–  την υποστήριξη της διαχείρισης της αλλαγής που επιφέρουν τα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού, τόσο σε επίπεδο δομής του οργανισμού όσο και σε επίπεδο διαδικασιών.

-την ωρίμαση, τον αναλυτικό σχεδιασμό, την προκήρυξη και ανάθεση νέων έργων ψηφιακού μετασχηματισμού.

-την υλοποίηση έργων ΤΠΕ μικρής κλίμακας (έργα πιλότοι).

Η συμφωνία – πλαίσιο κρίνεται αναγκαία, αφενός γιατί το πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού του ΑΔΜΗΕ αποτελείται από ένα πλήθος επιμέρους έργων τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικό βαθμό ωριμότητας ως προς την ετοιμότητα υλοποίησής τους και αφετέρου γιατί απαιτούνται ποικίλες υπηρεσίες για κάθε ένα από αυτά. Η σύμβαση θα είναι πενταετούς διάρκειας και θα ανατεθεί σε έναν οικονομικό φορέα.

Τα έργα του προγράμματος ψηφιακού μετασχηματισμού που θα υποστηριχθούν περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

  • Digital Transformation Governance
  • Σύστημα GIS
  • Cyber Security
  • Yλοποίηση τηλεπικοινωνιακών δικτύων
  • Document Management System,
  • Information Technology Service Management κ.α.

Η παροχή των υπηρεσιών θα χωριστεί σε επιμέρους υποέργα και θα συνάπτεται μία εκτελεστική σύμβαση μεταξύ του ΑΔΜΗΕ και του ναδόχου για κάθε επιμέρους υποέργο.

Να σημειωθεί πως σε πρώτο πλάνο βρίσκεται η εγκατάσταση συστήματος Διαχείρισης της Απόδοσης των Παγίων (Asset Performance Management System), το οποίο θα επιτρέπει τη διαχείριση των παγίων του Διαχειριστή μέσω του ελέγχου και της αξιολόγησης της κατάστασης τους, αποτρέποντας σφάλματα και ενισχύοντας την ασφάλεια και την αποδοτικότητα του συστήματος. Η διαγωνιστική διαδικασία για την προμήθεια του αναμένεται να δρομολογηθεί μέχρι το τέλος του 2021.

Νέο ERP και εφαρμογή IPTO Analytics

Στο πλαίσιο ψηφιακού μετασχηματισμού του ΑΔΜΗΕ ήδη υλοποιείται το νέο ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Πληροφοριακό Σύστημα (ERP/EAM/WFM), που θα διευκολύνει τη ροή της πληροφορίας σε όλα τα επίπεδα και θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για τον εκσυγχρονισμό της. Το έργο έχει αναλάβει η κοινοπραξία «Intrasoft International – ΟΤΕ». Επίσης, τον περασμένο μήνα ο ΑΔΜΗΕ παρουσίασε την εφαρμογή IPTO Analytics (την ανέπτυξε η Uni Systems), η οποία παρέχει στους ενδιαφερόμενους χρήστες, σε πραγματικό χρόνο, δεδομένα για το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.