Η Κοινωνία της Πληροφορίας κήρυξε άγονο τον διαγωνισμό για το έργο «Υπηρεσίες Ποιότητας και Ασφάλειας του Πληροφοριακού Συστήματος της ΓΓΠΚΣ» του Υποέργου 2 της Πράξης «Πληροφοριακό Σύστημα για τον Εκσυγχρονισμό της Διαδικασίας Έκδοσης Αδειών Διαμονής και Απόδοσης Ιθαγένειας στην Ελληνική Επικράτεια», μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής της εταιρείας Tuv Hellas και την απόρριψή της, καθώς δεν πληρούσε τους σχετικούς όρους της διακήρυξης.