Η Κοινωνία της Πληροφορίας κήρυξε άγονο τον Διεθνή Ανοικτό Διαγωνισμό για την επιλογή αναδόχου του έργου «Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Ακρόπολης».

Αντικείμενο του έργου ήταν οι εργασίες ψηφιοποίησης, ανάπτυξης ψηφιακών διαδικτυακών και πολυμεσικών εφαρμογών και εγκατάστασης τεχνολογικών συστημάτων που στόχο έχουν την ανάδειξη των εκθεμάτων του Μουσείου και του συνόλου των ευρημάτων που προέρχονται από την Ακρόπολη. Ο προϋπολογισμός του έργου ανερχόταν στο 1.361.874 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., χωρίς δικαίωμα προαίρεσης και στα 2.315.185, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με δικαίωμα προαίρεσης.