Τις τεχνολογίες αιχμής και συγκεκριμένα την τεχνητή νοημοσύνη και τον ρομποτικό αυτοματισμό, αξιοποιεί το υπουργείο Εσωτερικών για τη στοχοθεσία και την αξιολόγηση των προϊσταμένων στις δημόσιες υπηρεσίες με στόχο την ενίσχυση της αποδοτικότητας και της διαφάνειας. Την περασμένη εβδομάδα τέθηκε σε λειτουργία μια ειδική πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι αξιολογητές καλούνται να επιβεβαιώσουν ή να τροποποιήσουν τους στόχους που έχουν ήδη καθοριστεί, δηλαδή να τους εναρμονίσουν με τις αρχές της έξυπνης στοχοθέτησης S.M.A.R.T. {Specific (Συγκεκριμένος), Measurable (Μετρήσιμος), Achievable (Εφικτός), Relevant (Σχετικός), Timely (Χρονικά περιορισμένος)}.

Η πρώτη φάση της αξιολόγησης για το 2023 έφερε την υποβολή περισσότερων από 20.000 εντύπων αξιολόγησης, περιλαμβάνοντας συνολικά 114.000 στόχους. Οι τεχνολογίες αυτές χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά για την ανάλυση και επεξεργασία των στόχων, εντοπίζοντας εκείνους που δεν ανταποκρίνονται στα κριτήρια S.M.A.R.T. και προτείνοντας βελτιώσεις για την ευθυγράμμισή τους με τα πρότυπα ποιότητας. Εκτός από τον εντοπισμό των ατελειών, δημιουργήθηκαν και συγκεκριμένες συστάσεις για τη βελτίωση των στόχων, παρέχοντας έτσι ένα ισχυρό εργαλείο στους αξιολογητές για τη διαμόρφωση πιο αποτελεσματικών στρατηγικών.

Βελτίωση στόχων
Αυτή η διαδικασία αποσκοπεί στο να διευκολύνει τους αξιολογητές να ανατροφοδοτήσουν και να βελτιώσουν τους στόχους, ενώ ταυτόχρονα προωθεί την εκπαίδευση και την κατάρτιση τους για την καλύτερη εφαρμογή της διαδικασίας στοχοθέτησης. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε μια πιλοτική διαδικασία σε επιλεγμένους δημόσιους φορείς για την περαιτέρω βελτίωση του καθορισμού των στόχων μέσω της επεξεργασίας τους από έμπειρους αναλυτές.

Η πρωτοβουλία υποστηρίζεται από την Expertise France, που είναι ένα ΝΠΔΔ του γαλλικού δημοσίου και χρηματοδοτείται από τη Γενική Διεύθυνση Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Reform). Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επικύρωσης στόχων, τα τελικά αποτελέσματα θα ενσωματωθούν στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Δημοσίου Τομέα, καταλήγοντας στην ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης για το έτος 2023 και στην στοχοθεσία του 2024.