Ο Δημήτρης Ζουριδάκης, IT Manager της Power Health Hellas, εξηγεί γιατί θα πρέπει οι επιχειρήσεις να στραφούν στη Διεύθυνση Πληροφορικής για να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους,

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει ένας Διευθυντής Πληροφορικής σήμερα έχει να κάνει με την υλοποίηση των projects που αναλαμβάνει. Θα πρέπει, λοιπόν, να επιλέξει τους κατάλληλους συνεργάτες, που θα προσφέρουν την καλύτερη δυνατή οικονομική προσφορά, για την ποιοτικότερη λύση, με καλό compatibility και adaptability και σταθερή υποστήριξη. Ο ρόλος του σύγχρονου Διευθυντή Πληροφορικής είναι να κατευθύνει τη Διοίκηση στις στρατηγικές αποφάσεις της επιχείρησης έχοντας ως αρωγό την ίδια την τεχνολογία. Επίσης, θα πρέπει να φροντίσει για την ασφάλεια των δεδομένων, την αδιάλειπτη λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων και τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, αλλά και να παρέχει καθημερινό reporting για τα άλλα τμήματα, ενώ ταυτόχρονα θα ανταποκρίνεται και στις υπόλοιπες ανάγκες των άλλων τμημάτων. Θα πρέπει, λοιπόν, να είναι άμεσα συνδεδεμένος και με το business και με το IT και να είναι αυτός που θα αναλάβει να τα ευθυγραμμίσει μεταξύ τους.

Έργα Πληροφορικής που δίνουν αξία
Οι σύγχρονες επιχειρήσεις θα πρέπει να στραφούν σε τεχνολογίες και λύσεις που πραγματικά χρειάζονται και θα τους αποφέρουν σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με τον ανταγωνισμό τους. Ταυτόχρονα, δεν θα πρέπει να αφήσουν πίσω τεχνολογίες που θα προάγουν την ασφάλεια, την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων. Ενδεικτικά, αναφέρω λύσεις mobility, virtualization, leased MPS και cloud. Στην Power Health τα τελευταία χρόνια επενδύουμε περισσότερο σε έργα Πληροφορικής. Τα project που έχουμε υλοποιήσει περιλαμβάνουν:

* Virtualization με Microsoft Hyper-V και αγορά καινούριου ισχυρότερου εξοπλισμού, με τα οποία επιτυγχάνουμε καλύτερη απόδοση, ευκολία στη διαχείριση και καλύτερο disaster recovery. * Microsoft Exchange Server για τη μεταφορά όλων των e- mail της εταιρείας και την καλύτερη διαχείρισή τους. * Business to business e-shop. * On-line ηλεκτρονική παραγγελιοληψία. * Managed Print Services, για μείωση του κόστους των εκτυπώσεων της εταιρείας και λιγότερη ενασχόληση της Διεύθυνσης Πληροφορικής με τις εκτυπώσεις. * CRM προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες ανάγκες των Διευθύνσεων Πωλήσεων και marketing και συνδεδεμένο με το υπάρχον ERP.

Στην εταιρεία μας υπήρχε η ανάγκη για γρηγορότερη εισαγωγή των παραγγελιών στο σύστημά μας, για τον άμεσο και αποτελεσματικό ποιοτικό έλεγχο τους. Έτσι, με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Πωλήσεων με τη Διεύθυνση Πληροφορικής αναπτύχθηκε μια πλήρης, custom λύση ηλεκτρονικής παραγγελιοληψίας, μέσω της οποίας οι πωλητές της εταιρείας μας καταχωρούν και αποστέλλουν άμεσα τις παραγγελίες τους στο ERP της εταιρείας. Καθοριστικό ρόλο στην υλοποίηση του project έπαιξε η Διεύθυνση Πληροφορικής που μετέφερε τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πωλήσεων στην εταιρεία που ανέλαβε την ολοκλήρωση του έργου. Με το πρόγραμμα αυτό επιτύχαμε να παρέχουμε στον πωλητή τεράστια πληροφόρηση, ώστε να μπορέσει εξυπηρετήσει όσο το δυνατόν καλύτερα τον πελάτη, χωρίς τους τεράστιους όγκους χαρτιού που χρειαζόταν πριν.

Δώσαμε, επίσης, τη δυνατότητα στο customer service να ελέγχει άμεσα την ποιότητα των παραγγελιών και να τις εκτελεί την ίδια μέρα. Συνδέσαμε το πρόγραμμα με το CRM, δίνοντας ακόμα μεγαλύτερη πληροφόρηση στον πωλητή, αλλά και στην υπόλοιπη εταιρεία. Τέλος, έχουμε τη δυνατότητα να αλλάζουμε και να αναπροσαρμόζουμε διαρκώς το πρόγραμμα, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες μας στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον του κλάδου.