Η εταιρεία Unicorn παρείχε το λογισμικό για το σύστημα διαχείρισης διασυνοριακών διασυνδέσεων του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ), το οποίο τέθηκε πριν από λίγες ημέρες σε λειτουργία.

Για την εγκατάσταση του συστήματος διαχείρισης διασυνοριακών διασυνδέσεων έγινε επέκταση της σχετικής υποδομής στο data center του ΑΔΜΗΕ, από την Space Hellas. Με την υλοποίησή του νέου συστήματος XBMS (Cross-border Management System), ο ΑΔΜΗΕ θα παρέχει στους συμμετέχοντες της αγοράς σύγχρονα και ευέλικτα εργαλεία χρήσης των διασυνδέσεων της Ελλάδας.

Πιο συγκεκριμένα θα καταστεί δυνατή η σύζευξη της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας με τις γειτονικές Ευρωπαϊκές αγορές επόμενης ημέρας μέσω του διασυνοριακού συστήματος XBMS, καθώς και η σύζευξη της χώρας με το πανευρωπαϊκό πρόγραμμα συνεχούς ενδοημερήσιας αγοράς, XBID.