O Κώστας Γιαλελής, Διευθυντής Διεύθυνσης Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών της ΔΕΔΔΗΕ, αναλύει το ρόλο του CIO σήμερα. Επιπλέον, τεκμηριώνει γιατί το ΙΤ μετατοπίζεται από το «Τ» της τεχνολογίας (Technology) στο «Ι» της πληροφορίας (Information), της καινοτομίας (Innovation) και της ολοκλήρωσης (Integration).

Ο Διευθυντής Πληροφορικής σήμερα, μέσα στο δεδομένο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης αλλά και των μεγάλων αλλαγών, θα πρέπει να δώσει απαντήσεις στα παρακάτω ερωτήματα: * Με ποιο τρόπο θα προσφέρω αξία στην επιχείρηση; * Μέσω ποιων προϊόντων και υπηρεσιών θα συμβάλω στην επίτευξη των στόχων της επιχείρησης; * Πώς με λιγότερους πόρους θα γίνει το τμήμα μου αποτελεσματικότερο και αποδοτικότερο; Όσον αφορά τον κλάδο της ενέργειας και ειδικότερα τον ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας), οι προκλήσεις σε θέματα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών είναι τεράστιες.

Η αναζήτηση κατάλληλων και καινοτόμων λύσεων αποτελεί βασικό πυλώνα της στρατηγικής του ΔΕΔΔΗΕ, δίδοντας έμφαση σε περιοχές όπως η βελτιστοποίηση των εσωτερικών λειτουργιών, η λειτουργία και η διαχείριση του Δικτύου Διανομής, η τηλεμέτρηση, η ενσωμάτωση των ΑΠΕ στο Δίκτυο, οι προβλέψεις παραγωγής και φορτίου, η χρήση νέων τεχνολογιών στα Δίκτυα και τα ηλεκτρικά οχήματα, η εξυπηρέτηση των πελατών και των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας. Για να μπορέσει ένας σύγχρονος Διευθυντής Πληροφορικής να αντεπεξέλθει στις νέες προκλήσεις θα πρέπει να μετατραπεί από παροχέα υπηρεσιών Πληροφορικής σε σύμμαχο του business.

Ειδικότερα θα πρέπει να: * Έχει άριστη γνώση των εταιρικών διαδικασιών * Αναπτύσσει τη στρατηγική Πληροφορικής σε πλήρη ευθυγράμμιση με το στρατηγικό πλάνο της επιχείρησης * Επικεντρώνεται στον τελικό στόχο, έχοντας μια ισχυρή εικόνα για το πώς θα βρεθεί εκεί * Λειτουργεί το τμήμα του σαν επιχείρηση * Είναι ενημερωμένος για τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις και τάσεις * Προσαρμόζεται στις νέες απαιτήσεις * Επιμένει στην επίτευξη των αποτελεσμάτων και στην επίλυση των προβλημάτων * Διευκολύνει την πρόσβαση στην εταιρική πληροφορία από οπουδήποτε και οποτεδήποτε * Στοχεύει στην εξυπηρέτηση τόσο των εσωτερικών χρηστών όσο και των πελατών * Παραδίδει τα έργα Πληροφορικής εντός των συμφωνηθέντων προθεσμιών και ορίων κόστους και ποιότητας * Ορίζει σαφείς διαδικασίες διακυβέρνησης Πληροφορικής (μετρικές απόδοσης, διαδικασίες διαχείρισης της ζήτησης) * Παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες και ολοκληρωμένες λύσεις που προσθέτουν αξία στην επιχείρηση, βασίζονται στις βέλτιστες πρακτικές, ικανοποιούν τις επιχειρησιακές απαιτήσεις και βελτιώνουν την αποδοτικότητα

Επιλεκτική επένδυση
Λύσεις που συμβάλλουν στη βελτίωση της παραγωγικότητας των εργαζομένων, καθώς και στην αποδοτικότερη λειτουργία της εταιρείας μέσω της βελτίωσης των διαδικασιών, όπως π.χ. το ERP, πρέπει να είναι πρώτες στην agenda ενός CIO. Στη εταιρεία μας, η υλοποίηση του ERP έδωσε τη δυνατότητα αναβάθμισης και βελτιστοποίησης των εσωτερικών λειτουργιών και διαδικασιών (business re-engineering). Σημαντική και απαραίτητη επένδυση θεωρώ το BI (business intelligence) για τη διαχείριση και εκμετάλλευση της δομημένης και της αδόμητης πληροφορίας, ώστε να προκύπτει νέα γνώση, να βελτιώνονται οι αποφάσεις, να σηματοδοτούνται οι εξαιρέσεις και να βελτιώνονται οι διαδικασίες. Θεωρώ, επίσης, πως οι τεχνολογίες ανοικτού κώδικα θα πρέπει να υπάρχουν σε κάθε επιχείρηση, όπως και το mobility.

Οι κυριότερες επενδύσεις που κάναμε πρόσφατα αφορούσαν: * Το νέο σύστημα ERP, το οποίο, μάλιστα, τέθηκε σε παραγωγική λειτουργία στο χρόνο ρεκόρ του ενός έτους. Περιλαμβάνει οικονομική παρακολούθηση, πωλήσεις, εφοδιαστική αλυσίδα, διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και BI. * Το νέο γεωγραφικό σύστημα Πληροφοριών για την αποτύπωση και διαχείριση του Δικτύου Διανομής, καθώς και για την υποστήριξη των τεχνικών λειτουργιών. * Την προμήθεια servers και κεντρικού storage. * Τις υπηρεσίες διακυβέρνησης Πληροφορικής.

Σκοπεύουμε στο επόμενο διάστημα να προχωρήσουμε σε επενδύσεις για νέο πληροφοριακό σύστημα εξυπηρέτησης πελατών – προμηθευτών, για τη δημιουργία σύγχρονου data center και data network, καθώς και για υπηρεσία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης των πελατών μας. Η σημαντικότερη, όμω,ς επένδυση για τον ΔΕΔΔΗΕ που έχει γίνει και θα συνεχίσει να γίνεται, αν και δεν είναι καθαρά αντικείμενο Πληροφορικής, είναι το σύστημα τηλεμέτρησης (smart metering) και επεξεργασίας των μετρητικών δεδομένων. Είναι το σύστημα που αποτελεί αιχμή της τεχνολογίας που αποδεικνύει την καινοτόμο κατεύθυνση του ΔΕΔΔΗΕ.