Σε μια εποχή όπου το κλασικό “break-fix” μοντέλο θεωρείται ξεπερασμένο, δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες για την επικράτηση των Managed Services.

Οι επαγγελματίες του χώρου της Πληροφορικής γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα ότι το κλασικό «πυροσβεστικό» μοντέλο (break-fix) υπολείπεται κατά πολύ, από κάθε άποψη, του σύγχρονου μοντέλου παροχής υπηρεσιών διαχείρισης (Managed Services). Αλλά και ο καθένας κατανοεί, με βάση την κοινή λογική, ότι ένα μοντέλο που βασίζεται στην πρόληψη, την οργανωμένη, μεθοδική και συστηματική παροχή υπηρεσιών, σαφώς και μπορεί να είναι αποδοτικότερο από ένα μοντέλο που απλά πασχίζει να αντιμετωπίσει τα συμβάντα με πυροσβεστικές μεθόδους. Σύμφωνα με τα προηγούμενα δεν είναι καθόλου τυχαία η διαρκώς αυξανόμενη ζήτηση υπηρεσιών διαχείρισης την εποχή που διανύουμε, παρότι παρατηρείται το εξής (φαινομενικά) παράδοξο: από τη μία οι εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και η ύφεση οδηγούν τις επιχειρήσεις σε συνεχείς προσπάθειες περιορισμού του κόστους λειτουργίας και από την άλλη οι προσπάθειες επιβίωσης και ανάκαμψης προϋποθέτουν την αξιοποίηση σύγχρονης τεχνολογίας και ποιοτικών υπηρεσιών, κάτι που συνήθως μεταφράζεται σε αύξηση του λειτουργικού κόστους.

Η πρόκληση
Είναι παραπάνω από βέβαιο ότι τόσο το προαναφερθέν παράδοξο, όσο και η αδυναμία των παρόχων να πείσουν τους πελάτες τους για την αξία του νέου μοντέλου παροχής υπηρεσιών, σε συνδυασμό με τη δυσκολία των ιδίων των πελατών να οραματιστούν και να υλοποιήσουν ένα νέο σύγχρονο, οργανωτικό και λειτουργικό μοντέλο των επιχειρήσεων τους, εξηγούν με τον καλύτερο τρόπο τη σχετική καθυστέρηση στην υιοθέτηση και εξάπλωση των υπηρεσιών διαχείρισης στην ελληνική αγορά. Ωστόσο, με την πλήρη κατανόηση και σωστή προετοιμασία επαγγελματιών και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών Πληροφορικής, είναι δυνατή η περαιτέρω προώθηση του νέου μοντέλου και, μάλιστα, με τη χρήση στοιχείων και επιχειρημάτων που αφενός μπορούν να ανατρέψουν την παραδοξότητα του προαναφερθέντος συλλογισμού και αφετέρου να λειτουργήσουν ως κίνητρο για την είσοδο παλαιών και νέων πελατών σε αυτό. Το βασικό επιχείρημα, είναι η επίτευξη μιας κατάστασης “win-win”, η οποία επιτρέπει ταυτόχρονα σε πελάτη και πάροχο να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη τους. Βασικά, δομικά στοιχεία στη διαμόρφωση ενός επιτυχημένου μοντέλου παροχής υπηρεσιών διαχείρισης αποτελούν οι συνέργειες, οι οικονομίες κλίμακας, η χρήση σύγχρονων εργαλείων, καθώς και η ενσωμάτωση πλαισίων, μεθοδολογιών (ITIL, ITSM κ.λπ.) και βέλτιστων πρακτικών (best practices).

Τα βασικότερα οφέλη
Μέρος των επιχειρημάτων που προαναφέραμε αποτελούν και τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι δύο πλευρές. Πάροχοι υπηρεσιών: * Ανταγωνισμός σε μια αγορά με προοπτικές. * Εξατομίκευση προϊόντων/υπηρεσιών σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη, διαφοροποίηση από τον ανταγωνισμό. * Υψηλότερα περιθώρια κέρδους, αυξημένα έσοδα. * Χαμηλότερα έξοδα για την επίτευξη συγκεκριμένου στόχου ανάπτυξης της επιχείρησης. * Επαύξηση εμπορικής αξίας επιχείρησης (εξαγορά, μετοχοποίηση κ.λπ.). * Καλύτερος χρηματοοικονομικός σχεδιασμός (cash flows, forecasts κ.λπ.). * Καλύτερη αξιοποίηση ανθρώπινου δυναμικού, ακριβέστερος χρονικός προγραμματισμός.

Πελάτες: * Διασφάλιση ορθής λειτουργίας υποδομών, επιχειρηματική συνέχεια. * Αμεσότερη ανταπόκριση και κάλυψη αναγκών, υψηλότερου επιπέδου υπηρεσίες. * Αξιοποίηση τεχνολογίας, υψηλού επιπέδου expertise, εξειδικευμένη γνώση. * Εξορθολογισμός δαπανών, μείωση εξόδων, μετατροπή capex σε opex. * Αξιοποίηση συσσωρευμένης εμπειρίας παρόχου, γνώσεων, βέλτιστων πρακτικών. * Διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικών ασφαλείας, κανονιστική συμμόρφωση. * Διαμόρφωση σταθερών συνεργασιών και ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης.

Η μετάβαση
Από τη στιγμή που οι πάροχοι υπηρεσιών Πληροφορικής αποφασίσουν να υιοθετήσουν το μοντέλο υπηρεσιών διαχείρισης, θα έχουν διανύσει τη μισή απόσταση προς την επιτυχία. Η υπόλοιπη μισή απόσταση αφορά την οργάνωση, τη διαμόρφωση στρατηγικής και την ανάπτυξη επιχειρηματικού πλάνου. Σίγουρα, το να προσελκύσουν και να πείσουν τους πελάτες παραμένει δύσκολο. Ωστόσο, στη συγκεκριμένη περίπτωση, μελετώντας αντίστοιχες περιπτώσεις εφαρμογής και επιτυχημένες προσπάθειες έχουν στη διάθεσή τους πειστικά επιχειρήματα και να είναι προετοιμασμένοι, ώστε να μεγιστοποιήσουν το αποτέλεσμα της προσπάθειάς τους.