Πραγματοποιήθηκε, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΟΤΕ Α.Ε., κατά την οποία εγκρίθηκε η τροποποίηση και ανανέωση της σύμβασης του Διευθύνοντος Συμβούλου, Μιχάλη Τσαμάζ, για 3,5 επιπλέον χρόνια, έως την ημερομηνία πραγματοποίησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων του 2018.

Επίσης, εγκρίθηκε η σύναψη Επιμέρους Συμφωνιών (Service Arrangements) μεταξύ αφενός της ΟΤΕ Α.Ε. και εταιρειών του Ομίλου ΟΤΕ και αφετέρου της Deutsche Telekom (DTAG) και της Telekom Deutschland GmbH (TD GmbH), για την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών για το έτος 2015 στο πλαίσιο της εγκεκριμένης «Σύμβασης Πλαισίου Συνεργασίας και Παροχής Υπηρεσιών», Τέλος, εγκρίθηκε η τροποποίηση/συμπλήρωση της απόφασης της 61ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων προκειμένου η δέσμευση/διάθεση ποσού εκ των φορολογηθέντων αποθεματικών της εταιρείας για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της στη Δράση του ΕΣΠΑ, ICT4Growth, να ισχύει για διάστημα πέντε ετών από την ολοκλήρωση της επένδυσης  και έναρξη της παραγωγικής της λειτουργίας.