Η Άποψη ανέλαβε το έργο που αφορά στην ανάπτυξη οικοσυστήματος ενδυνάμωσης των εν δυνάμει επιχειρηματιών και προώθησης της δημιουργίας νέων και νεοφυών καινοτόμων μικροεπιχειρήσεων στη Δυτική Αθήνα, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με τον Αναπτυξιακό Σύνδεσμο Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ). Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στα 2,69 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Πιο αναλυτικά το έργο θα υλοποιηθεί με την ανάπτυξη εξειδικευμένης πλατφόρμας ανοιχτής / ελεύθερης πρόσβασης για την ενημέρωση, καθοδήγηση και υποστήριξη των εν δυνάμει επιχειρηματιών για τη δημιουργία νέας / νεοφυούς «μικροεπιχείρησης», παρέχοντας κατάλληλα εργαλεία και υπηρεσίες. Η πλατφόρμα θα κωδικοποιείται και θα αναγνωρίζεται με την κωδική ονομασία «eSUPCICE», που προκύπτει από τα αρχικά της πλήρους ονομασίας της: e-StartUp-Platform– Connecting Innovation Creativity & Entrepreneurship».

Η πλατφόρμα «e-SUPCICE», αποτελεί πληροφοριακό σύστημα το οποίο δυνητικά διαλειτουργεί με εξωτερικές οντότητες, κυρίως ιδρυμάτων, Πανεπιστημίων, Επιμελητηρίων κ.λπ. και όχι με δημόσιες πλατφόρμες, δεδομένου ότι δεν υπάρχουν. Θα λειτουργεί στην έδρα του ΑΣΔΑ σε web μορφή και θα υποστηρίζεται από κατάλληλο σύστημα εξουσιοδοτήσεων, ώστε η εισαγωγή και επικαιροποίηση στοιχείων να πραγματοποιείται από πιστοποιημένους χρήστες, αρχικά του Αναδόχου και μεταγενέστερα, επιστημονικών στελεχών της Αναθέτουσας Αρχής.

Η πλατφόρμα «e-SUPCICE», σχεδιάζεται από τον ανάδοχο, ο οποίος θα παρέχει: υπηρεσίες εγκατάστασης και δοκιμαστικής λειτουργίας εφαρμογών, φιλοξενίας σε κατάλληλη υποδομή (IaaS, για όσους μήνες προβλέπεται από το χρονοδιάγραμμα των φάσεων του Έργου), υπηρεσίες πιλοτικής λειτουργίας (τήρηση και επικαιροποίηση, επίσης για όσους μήνες προβλέπεται από το χρονοδιάγραμμα των φάσεων του Έργου),  υπηρεσίες εκπαίδευσης των στελεχών της Αναθέτουσας Αρχής που θα επιφορτισθούν με την παρακολούθηση και λειτουργία του, καθώς και ανάπτυξης και παράδοσης των απαραίτητων «Εγχειριδίων».

Επίσης το έργο περιλαμβάνει:

  • Την ανάπτυξη ειδικών εργαλείων, μεθοδολογιών, προτύπων και υπηρεσιών καθοδήγησης, στήριξης, ενημέρωσης και ενδυνάμωσης της ικανότητας (capacity building) των εν δυνάμει επιχειρηματιών, οι οποίες στηρίζονται σε αυτά και οι οποίες θα παρέχονται αποκλειστικά με ηλεκτρονικές υπηρεσίες επιχειρηματικής συμβουλευτικής υποστήριξης και καθοδήγησης.
  • Ενέργειες φυσικής ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, δικτύωσης, επιστημονικής υποστήριξης κ.λπ. των εν δυνάμει επιχειρηματιών, αλλά και της διασύνδεσης των νέων μικροεπιχειρήσεων με μεγαλύτερες, υφιστάμενες επιχειρήσεις.