Το Ευρωπαϊκό Νέφος για την Ανοικτή Επιστήμη (European Open Science Cloud - EOSC) είναι το όραμα για ένα οικοσύστημα ερευνητικών δεδομένων που θα υποστηρίζει αποτελεσματικότερα τη διεπιστημονική έρευνα και αποτελεί έναν από τους τρείς πυλώνες του προγράμματος «Ορίζοντας Ευρώπη».

Η Ανοικτή Επιστήμη περιλαμβάνεται στις στρατηγικές και τα σχέδια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που απευθύνονται στα κράτη μέλη της ΕΕ, όπου το κάθε κράτος ξεχωριστά ορίζει τη στρατηγική του και συντονίζει τις σχετικές δράσεις στον τομέα υποστήριξης της έρευνας. Η Ψηφιακή Ενιαία Αγορά και ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας αποτελούν τις σημαντικότερες ροές μέσω των οποίων εισάγονται διατάξεις πολιτικής, και οι εξελίξεις σε επίπεδο υλοποίησης Ανοικτής Επιστήμης όπως με το EOSC.

Οι υποδομές και οι υπηρεσίες της έρευνας, είτε αφορούν τις δραστηριότητες συγκεκριμένων ερευνητικών κοινοτήτων είτε εξυπηρετούν πιο ευρύ φάσμα πρακτικών, είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική διεξαγωγή της έρευνας και τη διαχείριση ερευνητικών και μεγάλων δεδομένων. Υποδομές και υπηρεσίες τέτοιου τύπου είναι κυρίως το cloud για την αποθήκευση δεδομένων και την επεξεργασία τους σε υπολογιστικά συστήματα και υπολογιστές υψηλής απόδοσης (HPC), τα δίκτυα για τη διασύνδεσή τους, η υποδομή πιστοποίησης και εξουσιοδότησης πρόσβασης στον χρήστη (AAI) για τον έλεγχο και τη διαχείριση δικαιωμάτων πρόσβασης, τα αποθετήρια δημοσιεύσεων και δεδομένων, για τη συλλογή, διαχείριση, διατήρηση και διάθεση της επιστημονικής πληροφορίας, και οι ανοικτές διεπαφές (API) για πρόσβαση στο σύνολο των χαρακτηριστικών των (μετα)δεδομένων.

Το EOSC προβλέπει την άμεση διάθεση μεταδεδομένων και περιεχομένου μέσα από υπηρεσίες που ακολουθούν τις αρχές της Ανοικτής Πρόσβασης, χρησιμοποιώντας ανοικτά πρωτόκολλα και πρότυπα μεταδεδομένων που καθιστούν εφικτή την ανταλλαγή πληροφοριών και τη διασύνδεσή τους με διαλειτουργικό τρόπο.

Υπό τον θεσμό της Ανοικτής Επιστήμης, οι ήδη υπάρχουσες υποδομές και υπηρεσίες έρευνας και δεδομένων ενδυναμώνονται για να υποστηρίξουν τη συμμετοχή όλων των ερευνητών σε ένα περιβάλλον ανοικτής έρευνας, που μεριμνά για την προέλευση, προστασία, ασφαλή διαχείριση και διαμοιρασμό των δεδομένων , λαμβάνοντας ειδική μέριμνα για ευαίσθητα και προσωπικά δεδομένα.

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας αναγνωρίζει την Ανοικτή Επιστήμη ως το νέο θεσμό που θα οδηγήσει στον εκδημοκρατισμό της έρευνας, δίνοντας προτεραιότητα στην ποιότητα έναντι της ποσότητας των αποτελεσμάτων και ενδυναμώνοντας την εμπιστοσύνη με την ερευνητική κοινότητα τις καινοτόμες επιχειρήσεις και τους πολίτες.