Δύο διαγωνισμούς που αφορούν ισάριθμα έργα ψηφιοποίησης «τρέχει» αυτή την περίοδο η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών. Το πρώτο εξ αυτών έχει στόχο την καταγραφή των ακινήτων της Αρχιεπισκοπής με τη δημιουργία μίας ενιαίας βάσης δεδομένων. Πρόκειται για το έργο με τίτλο ««Διοικητική και Γεωχωρική Τεκμηρίωση Εκκλησιαστικών Ακινήτων που τηρούνται στο υποσύστημα Διαχείρισης Εκκλησιαστικής Ακίνητης Περιουσίας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών», προϋπολογισμού 2,35 εκατ. ευρώ. Μέρος των ακινήτων έχει ήδη ψηφιοποιηθεί και καταχωρηθεί στο Υποσύστημα Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας (ΔΕΑΠ) που διαθέτει η Αρχιεπισκοπή και χειρίζεται η Εκκλησιαστική Οικονομική Υπηρεσία της Εκκλησίας της Ελλάδος (ΕΚΥΟ).

Με το νέο έργο προγραμματίζεται η πληρέστερη γεωχωρική και διοικητική τεκμηρίωση περίπου 11.300 εγγραφών εκκλησιαστικών ακινήτων, για τα οποία έχουν εισαχθεί στη βάση μόνο τα βασικά τους στοιχεία. Στη βάση δεδομένων διαχείρισης εκκλησιαστικής ακίνητης περιουσίας που τηρεί η Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών, υφίστανται περί τα 605.000 σαρωμένα έγγραφα (περίπου 1.452.000 σελίδες), για τα οποία δεν έχει γίνει αποδελτίωση. Ο ανάδοχος θα πρέπει να αντιστοιχήσει τα εν λόγω έγγραφα (που απλώς σαρώθηκαν και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων) με τις ανάλογες εγγραφές και να καταχωρήσει τα μεταδεδομένα τους (π.χ. συντεταγμένες ακινήτου).

Τέλος, στο πλαίσιο του έργου, θα επιλεγούν 500 εκκλησιαστικά ακίνητα, για τα οποία ο ανάδοχος θα προβεί σε διανυσματοποίηση των σαρωμένων τοπογραφικών σχεδίων τους και εισαγωγή των ψηφιοποιημένων δεδομένων στη γεωχωρική βάση της Αρχιεπισκοπής.

Ψηφιοποίηση αρχείων και διαζυγίων

Ο δεύτερος διαγωνισμός, με εκτιμώμενη αξία 800.000 ευρώ, σχετίζεται με την ψηφιοποίηση αρχείου γάμων και διαζυγίων τής Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών». Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών ψηφιοποίησης μέρους του φυσικού αρχείου γάμων και διαζυγίων που τηρεί το γραφείο γάμων και διαζυγίων της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, καθώς και η παροχή υπηρεσιών μετάπτωσης και ενσωμάτωσης των αποτελεσμάτων της ψηφιοποίησης στο υποσύστημα γάμων και διαζυγίων του συστήματος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης της Αρχιεπισκοπής. Η ψηφιοποίηση αφορά 570.000 εγγραφές γάμων της περιόδου 1951- 1991 καθώς επίσης και 20.000 εγγραφές διαζυγίων της περιόδου 1920-1955.

Η ψηφιοποίηση των εγγραφών συνίσταται στην:

α) σάρωση του φυσικού αρχείου προς ψηφιοποίηση και

β) στην καταχώρηση όλων των πεδίων ανά εγγραφή με τη χρήση κατάλληλης φόρμας εισαγωγής και με την εφαρμογή διπλής παράλληλης καταχώρησης. Για το σκοπό αυτό θα πρέπει στο πλαίσιο του έργου να αναπτυχθεί κατάλληλη εφαρμογή.