Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών,  η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας και η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς θεσμοθετούν και συνδιοργανώνουν ένα νέο ετήσιο θεσμό, ξεκινώντας από το 2014, τα Αριστεία Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (www.awards.eie.gr), με σκοπό την ανάδειξη πρωτότυπων και καινοτόμων ιδεών σε τέσσερις τομείς αιχμής: Νέες μορφές ενέργειας και Περιβάλλον, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας, Ασφάλεια Τροφίμων και Αειφόρος Γεωργία και Βιοτεχνολογία και Υγεία.

Τα Αριστεία έχουν στόχο την επιβράβευση καθώς και προώθηση πρωτότυπων επιχειρηματικών προτάσεων που συμβάλουν στην ανάπτυξη συστημάτων και εφαρμογών βασισμένων σε νέες τεχνολογίες, ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο σχεδιασμό καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, εξάπλωση της χρήσης νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών και δημιουργία νέων επιχειρήσεων σε παραδοσιακούς τομείς της οικονομίας με χρήση πρωτοποριακών συστημάτων ή με παροχή σύγχρονων υπηρεσιών. Η πρωτοβουλία σκοπεύει να αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο και κίνητρο ενθάρρυνσης και έμπνευσης για νέους επίδοξους ερευνητές και επιχειρηματίες, οι οποίοι δεν διαθέτουν τα οικονομικά μέσα ή το κατάλληλο πλαίσιο υποστήριξης.