Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία της σε ανάπτυξη συστημάτων συλλογής, ανάλυσης κι απεικόνισης δεδομένων μεγάλου όγκου (big data analytics) η Athens Technology Center (ATC) συμμετέχει στο έργο CompAIR που χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στο ευρύτερο πλαίσιο δράσεων καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής. Συγκεκριμένα, το έργο εστιάζει στην καταγραφή και ανάλυση δεδομένων σχετικών με την ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στον αστικό ιστό, με απώτερο στόχο τη μεταστροφή τυχόν «επιβαρυντικών» προσωπικών συμπεριφορών αλλά και την ανάπτυξη τοπικά εστιασμένων πολιτικών που θα βελτιώσουν τα σχετικά περιβαλλοντικά δεδομένα.

Πιο αναλυτικά, το CompAir είναι ένα φιλόδοξο έργο που έχει σχεδιαστεί με σκοπό να ενισχύσει την ικανότητα χιλιάδων πολιτών σε όλη την Ευρώπη να χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες (augmented reality, sensor technology, local digital twins) προκειμένου να παρακολουθούν και να κατανοούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που επιφέρουν καθημερινές ατομικές συνήθειες όσο και ισχύουσες πολιτικές. Ακολουθώντας τη μεθοδολογία της συμμετοχικής έρευνας (citizen science), το έργο δίνει την δυνατότητα στο ευρύ κοινό να παράσχει δεδομένα γύρω από την ποιότητα του αέρα στην κοινότητά τους, συμπληρώνοντας έτσι τυχόν «κενά» στις επίσημες σχετικές μετρήσεις, αλλά προσφέροντας επιπλέον και νέες πληροφορίες, χρήσιμες για ερευνητικούς σκοπούς, τη χάραξη νέων πολιτικών και την αλλαγή συμπεριφοράς.

Πού θα γίνουν οι πρώτες πιλοτικές εφαρμογές
Στο πλαίσιο αυτό θα πραγματοποιηθούν πιλοτικές εφαρμογές στην περιοχή της Φλάνδρας και στις πόλεις της Αθήνας, του Βερολίνου, της Σόφιας και της Φιλιππούπολης, όπου εθελοντές θα κληθούν να μετρούν και να καταχωρούν σε ένα «πίνακα ελέγχου», δεδομένα σχετικά με το αποτύπωμα άνθρακα (CO2) του νοικοκυριού τους, όπως λ.χ. την ποσότητα, τον τύπο και το επίπεδο κατανάλωσης ενέργειας των οικιακών συσκευών, τις συνήθειες τους στη διαχείριση των αποβλήτων, την ανακύκλωση, τα επίπεδα εκπομπών από καύση ξύλου ή άλλου τύπου εγκαταστάσεις θέρμανσης κλπ. Ειδικά για την πόλη της Αθήνας, οι πειραματικές μετρήσεις υποστηρίζονται διαδικαστικά από την Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων ΟΤΑ του Δήμου Αθηναίων (ΔΑΕΜ Α.Ε). Η ATC είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση του συνόλου της τεχνικής υποδομής του έργου (πλατφόρμα συλλογής, ανάλυσης κι απεικόνισης δεδομένων από όλους τους πιλότους) αλλά και τον συντονισμό της αρμόδιας ομάδας.