Η Εφη Ρώσσου, Managing Director της Atos Origin Hellas μιλάει στο netweek για τη μακρόχρονη συνεργασία της εταιρείας με τη CA και αναλύει τη βαθιά εξειδίκευση της Atos Origin Hellas στις αντίστοιχες λύσεις και υπηρεσίες.

NetWeek: Η Atos Origin Hellas είναι ο μοναδικός Platinum Partner της CA για Ελλάδα και Κύπρο. Ποιοι είναι οι κύριοι τομείς δραστηριοποίησης και ποιοι οι στόχοι της Atos Origin Hellas μέσα από τη στρατηγική συνεργασίας σας με την CA;

Εφη Ρώσσου: Η Atos Origin Hellas χρησιμοποιεί τα προϊόντα της CA για να προσφέρει λύσεις στους τομείς της ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων, της διαχείρισης των πληροφοριακών υποδομών (IT Management) καθώς και της διαχείρισης υπηρεσιών (service management).

Η ισχυρή μορφή της συνεργασίας μας με τη CA, μας επιτρέπει να προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις στους πελάτες μας σε κάθε ένα από τους παραπάνω τομείς. Μέσω αυτής της συνεργασίας επιτυγχάνουμε την ικανοποίηση των αναγκών των πελατών μας με περιορισμένο κόστος και υψηλή αποδοτικότητα.

NetWeek: Πρόσφατα η CA προχώρησε σε μετασχηματισμό της στρατηγικής δραστηριοποίησης της, επιλέγοντας ένα «full indirect» μοντέλο, δηλαδή ένα μοντέλο ανάπτυξης αποκλειστικά μέσω καναλιού συνεργατών. Πόσο διαφοροποιεί το μοντέλο αυτό της συνεργασία σας με την CA; Ποια είναι τα οφέλη για σας και τους πελάτες σας;

Εφη Ρώσσου: Το μοντέλο που επιλέχθηκε διευκολύνει τη μεταξύ μας συνεργασία, καθώς η επικοινωνία με τον πελάτη αποκτά ως μοναδικό σημείο το συνεργάτη. Το γεγονός αυτό μας επιτρέπει μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τον τρόπο και χρόνο απόκρισης στις απαιτήσεις των πελατών μας.

Επίσης, η υποστήριξη του μοντέλου από την CA επέφερε την ενδυνάμωση των διαθέσιμων μηχανισμών υποστήριξης των συνεργατών. Ετσι έχουμε στη διάθεσή μας περισσότερους τρόπους λήψης πληροφοριών και παρουσίασης των προϊόντων, όπως η χρήση Demo on Demand υποδομών για την επίδειξη της λειτουργικότητας των προϊόντων μέσω της πρόσβασης σε πραγματικά περιβάλλοντα λειτουργίας.


NetWeek: Ποια είναι τα προϊόντα και οι λύσεις της CA στα οποία εξειδικεύεται η Atos Origin Hellas και για ποιους λόγους τα έχετε επιλέξει σε σχέση με ανταγωνιστικούς οίκους;

Εφη Ρώσσου: Εξειδικευόμαστε στις λύσεις που αφορούν ασφάλεια πληροφοριακών συστημάτων, διαχείριση υποδομών Πληροφορικής και διαχείρισης υπηρεσιών. Οι προσφερόμενες λύσεις βασίζονται σε προϊόντα όπως τα: CA Identity Manager, CA Access Control, CA SSO, CA Enterprise Log Manager, CA DLP, CA Service Desk, CA Spectrum suite, κ.λπ.

Πολλά από τα παραπάνω προϊόντα αποτελούν κορυφαίες λύσεις στην κατηγορία τους και είναι αναγνωρισμένα για τις λειτουργίες τους και την αξιοπιστία τους. Οσα προϊόντα έχουν αποκτηθεί από την CA μέσω εξαγορών, έχουν ενσωματωθεί πλήρως στην προϊοντική οικογένεια στην οποία εντάχθηκαν, δημιουργώντας μία ενιαία υποδομή.

Η CA επενδύει σημαντικά στην εξέλιξη των προϊόντων της και συνεπώς παρέχει προϊόντα που είναι σύγχρονα αλλά και σύμφωνα με τις ανάγκες της αγοράς, δίνοντας σε εμάς τη δυνατότητα να παρέχουμε στους πελάτες μας ολοκληρωμένες λύσεις και κατά συνέπεια ολοκληρωμένες απαντήσεις στα προβλήματά τους.

Για παράδειγμα, μπορούμε να ικανοποιήσουμε την ανάγκη μέτρησης και κατανόησης της πραγματικής ποιότητας και απόδοσης που έχουν οι εφαρμογές που εξυπηρετούν τους πελάτες ενός οργανισμού. Λέγοντας πραγματική εννοούμε το επίπεδο ποιότητας και απόδοσης που αντιλαμβάνεται ο τελικός χρήστης (πελάτης).

Μπορούμε να μετρήσουμε τα παραπάνω χρησιμοποιώντας τα προϊόντα του CA Service Assurance, τα οποία μας επιτρέπουν τη διασύνδεση της εμπειρίας των τελικών χρηστών με τις εκτελούμενες συναλλαγές και εφαρμογές, καθώς και τη χαρτογράφησή τους στην υποστηρικτική πληροφοριακή υποδομή (συστήματα και δίκτυα)σε οποιαδήποτε μορφή και αν είναι αυτή (physical, virtual, cloud).

NetWeek: Πόσο βαθιά εξειδίκευση και τεχνογνωσία έχετε στα προϊόντα αυτά;

Εφη Ρώσσου: Διαθέτουμε σημαντική εξειδίκευση καθώς και εκτεταμένη τεχνογνωσία που μας επιτρέπουν να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε αποδοτικές λύσεις. Ολοι οι μηχανικοί μας έχουν εκπαιδευθεί στο σύνολο των προσφερόμενων προϊόντων και διαθέτουν σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση λύσεων μέσω της επιτυχημένης εγκατάστασης των προϊόντων σε διάφορους πελάτες μας.

Αναγνώριση της σημαντικής τεχνογνωσίας που διαθέτουμε είναι το γεγονός ότι συχνά καλούμαστε να συμμετάσχουμε στο beta testing των νέων εκδόσεων των προϊόντων που χειριζόμαστε.

NetWeek: Είναι γνωστή η πολύ δυνατή σας παρουσία κυρίως στο χώρο των τηλεπικοινωνιών. Ποια είναι τα οφέλη που αποκομίζουν οι μεγάλοι αυτοί οργανισμοί από τη χρήση τέτοιου είδους λύσεων;

Εφη Ρώσσου: Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών χαρακτηρίζεται από υψηλό ανταγωνισμό αλλά και από την απαίτηση για την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και διαθεσιμότητας. Η χρήση λύσεων για IT και Service Management προσφέρει στις διευθύνσεις Πληροφορικής των τηλεπικοινωνιακών οργανισμών την ικανότητα να εξυπηρετούν τόσο τους εσωτερικούς όσο και εξωτερικούς πελάτες αποδοτικά, ποιοτικά και γρήγορα.

Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την ικανότητα για capacity planning μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του κόστους με συνέπεια την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, καθώς και τη βελτίωση των οικονομικών μεγεθών.

Επίσης, όπως γνωρίζουμε, οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών, και όχι μόνο, αντιμετωπίζουν υψηλές απαιτήσεις συμμόρφωσης με την τοπική και κοινοτική νομοθεσία. Η χρήση λύσεων ασφάλειας πληροφοριακών συστημάτων δίνει τη δυνατότητα συμμόρφωσης και προστασίας των κρίσιμων υποδομών και στοιχεία πελατών.


NetWeek: Ο στόχος της Πληροφορικής ήταν και θα είναι η κάλυψη των επιχειρηματικών αναγκών ενός οργανισμού με γνώμονα πάντα το χαμηλότερο κόστος, το λιγότερο ρίσκο, τη μέγιστη δυνατή παραγωγικότητα και τη μέγιστη ποιότητα υπηρεσιών. Πώς τα εργαλεία της CA σάς βοηθούν να επιτύχετε τον στόχο αυτό για τους πελάτες σας;

Εφη Ρώσσου: Τα προϊόντα της CA, και για να είμαστε πιο ακριβείς οι προϊοντικές οικογένειες της CA, βοηθούν τον εκάστοτε πελάτη μας να επιτύχει έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους στόχους:
• Να έχουν ολοκληρωμένη και συνεχώς ανανεώσιμη εικόνα της λειτουργικής κατάστασης της πληροφοριακής τους υποδομής και να επιτυγχάνουν τη διαθεσιμότητά της μέσω της πρόβλεψης αλλά και άμεσης αντιμετώπισης πιθανών προβλημάτων σε αυτή.
• Να μετρούν και να αποτιμούν το επίπεδο ποιότητας και απόδοσης των προσφερόμενων προς τους τελικούς χρήστες υπηρεσιών.
• Να διασφαλίζουν την ακεραιότητα και την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών και δεδομένων που διαχειρίζονται τα συστήματά τους.
• Να συμμορφώνονται προς τις εκάστοτε ισχύουσες κανονιστικές απαιτήσεις και να επιτυγχάνουν την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με διεθνή πρότυπα όπως το ISO 20000 και το ITIL v3.0.

Οι πελάτες μας μέσω της άμεσης εικόνας που αποκτούν μπορούν να επιτύχουν καλύτερη αξιοποίηση των επενδύσεών τους. Επίσης, επιτυγχάνουν μείωση του κόστους των προσφερόμενων υπηρεσιών λόγω της ικανότητας που αποκτούν να προβλέπουν πιθανά προβλήματα σε αυτές.

Τέλος, η ικανοποίηση των τελικών χρηστών των υπηρεσιών, επειδή αυτές παρέχουν ένα υψηλό επίπεδο απόδοσης και ασφάλειας, επιτρέπουν στους πελάτες μας να διατηρούν αλλά και να αυξάνουν την πελατειακή τους βάση.

NetWeek: Πώς σας διαφοροποιεί η βαθιά εμπειρία και γνώση σας στον τομέα του Service Management και του Security σε σχέση με άλλους integrators;

Εφη Ρώσσου: Η Atos Origin Hellas είναι μία εταιρεία με ισχυρό προσανατολισμό στο system integration και ανάλογη υποδομή όσον αφορά τον μηχανισμό σχεδιασμού, παροχής και υλοποίησης των προσφερόμενων λύσεων. Οι άνθρωποί της διαθέτουν εκτεταμένη εμπειρία σε πλήθος τομέων της Πληροφορικής, με αποτέλεσμα να είναι δυνατός ο σχεδιασμός λύσεων που συνδυάζουν αποτελεσματικά προϊόντα και υπηρεσίες.

Επίσης, η Atos Origin Hellas αποτελεί μέρος του ευρύτερου περιβάλλοντος της Atos Origin και έχει πρόσβαση στην παγκόσμια εμπειρία και τεχνογνωσία της εταιρείας. Για παράδειγμα, η Atos Origin σχεδιάζει, υλοποιεί και υποστηρίζει την υποδομή και τις υπηρεσίες Πληροφορικής που χρησιμοποιούνται στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η παραγόμενη τεχνογνωσία είναι άμεσα διαθέσιμη σε όλα τα μέλη της Atos Origin, γεγονός που μας επιτρέπει να έχουμε εμπεριστατωμένη άποψη για την πραγματική απόδοση των διαφόρων λύσεων.


NetWeek: Ποια είναι η δυναμική ενός πολυεθνικού οργανισμού σαν και σας και ποιες οι δυνατότητες των προϊόντων της CA στην κάλυψη των αναγκών μεγάλων επιχειρήσεων του τραπεζικού και τηλεπικοινωνιακού χώρου με παρουσία σε άλλες χώρες;

Εφη Ρώσσου: Οπως γνωρίζετε, η Atos Origin είναι ένας διεθνής όμιλος υπηρεσιών Πληροφορικής του οποίου οι δραστηριότητές εστιάζονται στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (consulting), την ολοκλήρωση συστημάτων (systems integration) και τα managed operations. Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ξεπερνά τα 5,1 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ απασχολεί πάνω από 50.000 υπαλλήλους σε 40 χώρες. Στην πελατειακή της βάση περιλαμβάνονται οικονομικά ισχυρές διεθνείς εταιρείες από όλους του κλάδους.

Στο χώρο των τηλεπικοινωνιών, η Atos Origin έχει θεμελιώσει στρατηγικές συνεργασίες και λύσεις παγκοσμίου εμβέλειας που καλύπτουν τις ανάγκες σε περισσότερες από 350 εταιρείες τηλεπικοινωνιών ανά την υφήλιο, όπως η Vodafone, T-Mobile, E-Plus, Telefonica κ.ά. Επίσης, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον οικονομικό τομέα, η Atos Origin προσφέρει ένα από τα ισχυρότερα και πλέον ολοκληρωμένα χαρτοφυλάκια λύσεων για τράπεζες, ασφαλιστικές και επενδυτικές εταιρείες.

Οπως καταλαβαίνετε, διαθέτουμε σημαντική εμπειρία στην προσφορά λύσεων στους χώρους αυτούς, καθώς επίσης και την απαιτούμενη παγκόσμια παρουσία ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες οργανισμών που εκτείνονται σε παραπάνω από μία χώρες.

Τα προϊόντα της CA μέσω των οποίων μπορούμε να προσφέρουμε λύσεις σε οργανισμούς σαν αυτούς που αναφέρατε, διαθέτουν κατανεμημένη αρχιτεκτονική και ικανότητες επέκτασης που καλύπτουν τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες που μπορεί να έχει ένας οργανισμός. Επίσης, παρουσιάζουν μεγάλη ευελιξία στον τρόπο με τον οποίο μπορούν να εγκατασταθούν όπως π.χ. είναι η υποστήριξη ιδεατών περιβαλλόντων εκτέλεσης.

Συχνά δεχόμαστε από τον πελάτη την απαίτηση για την δημιουργία κεντρικών υπολογιστικών υποδομών στις οποίες θα εγκατασταθεί το προϊόν, αλλά ταυτόχρονα ικανοποίηση των απαιτήσεων της κάθε χώρας ως ξεχωριστή οντότητα. Με τα προϊόντα της CA μάς είναι εύκολο να καλύψουμε την απαίτηση αυτή, καθώς προσφέρουν δυνατότητες λογικού διαχωρισμού της προσφερόμενης λειτουργικότητας ανά διοικητικές και εταιρικές οντότητες ανεξαρτήτως του τρόπου εγκατάστασης του λογισμικού, κεντρικά ή κατανεμημένα.

NetWeek: Ποια είναι τα μελλοντικά σχέδια της Atos Origin Hellas σε σχέση με τη συνεργασία της με τη CA;

Εφη Ρώσσου: Είμαστε ευχαριστημένοι από την συνεργασία μας και θα συνεχίσουμε να την υποστηρίζουμε αλλά και να την επεκτείνουμε μέσω της ενσωμάτωσης στις προσφερόμενες από εμάς λύσεις πιθανών νέων προϊόντων της CA.