Οι BYTE, Cosmos Business Systems και UniSystems κατέθεσαν προσφορές στον ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό που προκήρυξε το Υπουργείο Οικονομικών με τίτλο: «Συντήρηση έργου Elenxis: Περιφερειακή Πληροφοριακή Υποδομή Ελεγκτικών Υπηρεσιών – ΟΠΣΕΥ και λοιπού όμοιου εξοπλισμού».

Αντικείμενο της Σύμβασης αποτελεί η συντήρηση του εξοπλισμού & λογισμικού Πληροφορικής  με στόχο την άμεση ανταπόκριση και αποκατάσταση βλαβών σε αναγγελίες προβλημάτων. Παράλληλα, περιλαμβάνονται υπηρεσίες προληπτικής συντήρησης για τον έλεγχο της καλής λειτουργίας του συντηρηθέντος εξοπλισμού. Το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα των Ελεγκτικών Υπηρεσιών «Elenxis», αποτελεί μια ενιαία τεχνολογική υποδομή για τη διενέργεια οικονομικών ελέγχων και χρησιμοποιείται για την ενδυνάμωση του ελεγκτικού συστήματος αλλά και την πάταξη της φοροδιαφυγής. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 975.913 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).